Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 0 2004-04-23T06:11:00Z 2004-04-23T12:39:00Z 2004-04-23T12:39:00Z 2 428 2443 20 4 3000 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

77 nci Birleşim

22 Nisan 2004 Perşembe

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak iki oturum yaptı.

 

İstanbul Milletvekili Şükrü Mustafa Elekdağ,

Hatay Milletvekili Fuat Geçen,

Ermeni Devletinin ve Ermeni diasporasının, Türkiye’nin, dünyaya Ermenilere soykırım uygulamış bir Müslüman ülke olarak tanıtılması iddialarına, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin, Avrupa Birliği Avrupa Parlamentosunun ve Amerikan Kongresinin Türkiye’yi asılsız Ermeni soykırımıyla suçlayan iddialarının arkasında yatan gerçeklere, bu konuda alınması gereken önlemlere ve asılsız Ermeni soykırımı iddiasıyla ilgili karar çıkaran parlamentoları kınadıklarına;

Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar, Kıbrıs’taki son gelişmelere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde çıkarılmak istenen ve son anda veto edilen kararın arkasında yatan gerçeklere, Annan Planıyla ilgili yapılacak referanduma, planın Kıbrıs ve Türkiye için sonuçlarına ve asılsız Ermeni soykırımı iddialarına;

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

 

Ankara Milletvekili Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu’nun (6/751) ve (6/752) esas numaralı sözlü sorularını geri aldığına ilişkin önergesi okundu, soruların geri verildiği bildirildi.

 

(9/4, 7) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Başkanlığının süre uzatımına ilişkin tezkeresi okundu; daha önce verilen 2 aylık çalışma süresini doldurması nedeniyle, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre, Komisyona 2 aylık kesin süre verildiği açıklandı.

 

Genel Kurulun 26 Nisan 2004 Pazartesi günü saat 15.00-19.00 saatleri arasında çalışmasına ve bu birleşimde kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine ilişkin AK Parti Grubu önerisi, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152),

3 üncü sırasında bulunan Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305),

Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden,

 

4 üncü sırasında bulunan, Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/731) (S. Sayısı: 349) görüşmeleri, ilgili Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından,

 

Ertelendi.

 

5 inci sırasına bulunan, Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısının (1/695) (S. Sayısı: 416) görüşmelerini müteakiben, kabul edilip kanunlaştığı açıklandı.

 

Alınan karar gereğince, 23 Nisan 2004 Cuma günü saat 14.00’te toplanmak üzere, birleşime 18.04’te son verildi.

 

 

 

 

 

   Yılmaz ATEŞ

     Başkanvekili

 

 

 

 

 

 

 

Suat KILIÇ             Türkân MİÇOOĞULLARI

            Samsun                  İzmir

Kâtip Üye         Kâtip Üye