Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 1 2000-08-06T08:53:00Z 2004-04-22T12:39:00Z 2004-04-22T12:39:00Z 3 647 3688 30 7 4529 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

76 ncı Birleşim

21 Nisan 2004 Çarşamba

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak üç oturum yaptı.

 

Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, Isparta ve diğer üretim bölgelerindeki elma üreticilerinin sorunlarına ve bu sorunların çözümü,

 

Erzurum Milletvekili İbrahim Özdoğan’ın, Erzurum’da mera ıslah çalışmalarıyla, plansız ve aşırı kullanımdan kaynaklanan sorunların giderilmesi,

İçin alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmalarına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü,

Manisa Milletvekili Ufuk Özkan’ın, sağlık sistemimizin genel sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşmasına, Sağlık Bakanı Recep Akdağ;

Cevap verdi.

 

Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 37 milletvekilinin, don olayları  nedeniyle kayısı üreticilerinin uğradığı zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/184) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

 

Bulgaristan Ulusal Meclis Başkanı Ognyan Gerdikov ve Bulgaristan Ulusal Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı Stefan Danailov’un, TBMM Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve üyelerinden oluşan bir parlamento heyetini Bulgaristan’a resmî davetlerine icabet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi, kabul edildi.

 

(9/5, 6) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunda açık bulunan ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna düşen 1 üyeliğe, Grubunca 3 katı olarak gösterilen adaylar arasından adçekme suretiyle Muğla Milletvekili Orhan Seyfi Terzibaşıoğlu seçildi.

 

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152),

3 üncü sırasında bulunan Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305),

Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden;

 

4 üncü sırasında bulunan, Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/731) (S. Sayısı: 349), görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından;

 

Ertelendi.

 

5 inci sırasında bulunan, Tekstil Ürünleri Ticaretine Dair 2003/1 Sayılı Türkiye-Litvanya Ortak Komite Kararının (1/757) (S Sayısı: 396),

 

6 ncı sırasında bulunan, Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Uyuşturucu veya Psikotrop Maddelerin Yasadışı Üretiminde Sıkça Kullanılan Ara ve Kimyasal Maddelere Dair Anlaşmanın (1/727) (S. Sayısı: 401),

 

7 nci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ile Peru Cumhuriyeti Arasında Yasadışı Yollardan Ticareti Yapılan, İhraç Edilen veya El Değiştiren Kültürel, Arkeolojik, Sanatsal ve Tarihî Varlıkların Korunması, Konservasyonu, Ele Geçirilmesi ve İadesine İlişkin Anlaşmanın (1/603) (S.Sayısı: 397),

 

8 inci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin (1/664) (S. Sayısı: 398),

 

9 uncu sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Polis İşbirliği Anlaşmasının (1/710) (S.Sayısı: 399),

 

10 uncu sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin (1/717) (S.Sayısı: 400),

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarılarının, elektronik cihazla yapılan açıkoylamalardan sonra;

 

11 inci sırasında bulunan, Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin (1/564) (S.Sayısı: 408),

 

12 nci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askerî Memur ve Muadilleriyle Astsubayların Giyeceğine Dair  Kanunun  Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin (1/566) (S. Sayısı: 411),

 

13 üncü sırasında bulunan, Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair (1/784) (S.Sayısı: 403),

 

14 üncü sırasında bulunan, Kooperatifler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında (1/782) (S.Sayısı: 407),

 

Kanun Tasarılarının, görüşmelerini müteakiben;

 

Kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı.

 

 

22 Nisan 2004 Perşembe günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 18.40’ta son verildi.

 

                       

 

 

 

 

 

   Yılmaz ATEŞ

     Başkanvekili

 

                       

 

 

 

 

 

                       

 

           Mehmet DANİŞ     Suat KILIÇ

        Çanakkale             Samsun

Kâtip Üye         Kâtip Üye