Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 1 2004-04-21T12:19:00Z 2004-04-21T12:20:00Z 2004-04-21T12:20:00Z 5 1069 6097 50 12 7487 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

75 inci Birleşim

20 Nisan 2004 Salı

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak üç oturum yaptı.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkanvekili Yılmaz Ateş, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 84 üncü yıldönümünü kutlayan bir konuşma yaptı.

 

İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş, köy enstitülerinin kuruluşunun 64 üncü yıldönümüne,

Giresun Milletvekili Hasan Aydın, Giresun’un turizm potansiyeline, ilin turizm gelirlerinden hak ettiği payı alabilmesi için yapılması gerekenlere,

İstanbul Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek, İsrail’in Filistinli liderlere yönelik saldırıları ve suikast politikalarının yaratacağı sorunlara

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili İsmail Alptekin’in, Saraybosna’da düzenlenen “Güneydoğu Avrupa Ülkeleri (GDAÜ) İşbirliği Süreci Parlamento Başkanları Toplantısı”na katılmak üzere Bosna-Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Nikola Spırıc’ın resmî davetine beraberinde bir Parlamento heyetiyle icabetine ilişkin Başkanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Adana Milletvekili N.Gaye Erbatur ve 68 milletvekilinin, kadınlara yönelik töre ve namus cinayetlerinin nedenlerinin araştırılarak (10/182),

Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 29 milletvekilinin, kadının toplumdaki yerinin belirlenmesi, haklarının çağdaş medeniyetler düzeyine çıkarılabilmesi için (10/183),

Alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri, Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

(9/5, 6) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Başkanlığının süre uzatımına ilişkin tezkeresi okundu; daha önce verilen 2 aylık çalışma süresini doldurması nedeniyle, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre, Komisyona 2 aylık kesin süre verildiği açıklandı.

 

 

TAIEX tarafından Brüksel’de düzenlenecek olan “Dilekçeler ve AB Vatandaşlarının Hakları” konulu senimere TBMM Dilekçe Komisyonundan 2 üyenin iştirakine ilişkin Başkanlık tezkeresi;

 

 

 

Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın,

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in,

Çek Cumhuriyetine,

 

Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu’nun, Almanya’ya,

 

Yaptıkları resmî ziyaretlere katılmaları uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkereleri;

 

Genel Kurulun 20.4.2004 Salı günkü birleşiminde, gündemin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmının 82 nci sırasında yer alan (10/111), 132 nci sırasında yer alan (10/160) ve 158 inci sırasında yer alan (10/180) esas numaralı Meclis araştırması önergelerinin görüşmelerinin birleştirilerek yapılmasına ve bu işlerin görüşmelerinin bitiminden sonra kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine; gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 26 ncı sırasında yer alan 405 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 5 inci sırasına, 24 üncü sırasında yer alan 403 sıra sayılı kanun tasarısının 14 üncü sırasına, daha önce gelen kağıtlar listesinde yayımlanan ve dağıtılan, 408, 411, 407, 416, 409, 410, 412, 413, 414 ve 415 sıra sayılı kanun tasarılarının ise 48 saat geçmeden, bu kısmın 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 nci sıralarına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; çalışma sürelerinin bugünkü birleşimde 405 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin bitimine kadar, 21.4.2004 Çarşamba günkü birleşimde de sözlü soruların görüşülmemesine ve 407 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin bitimine kadar uzatılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerileri,

 

Kabul edildi.

 

Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı’nın, 17 Nisanın Her Yıl “Eğitim Bayramı” Olarak Kutlanması Hakkında (2/126),

Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin’in, 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair (2/248),

Kanun Tekliflerinin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergelerinin, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edildikleri açıklandı.

 

 

Gündemin “Sözlü Sorular” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan            (6/496),

2 nci             “            “                      (6/497),

3 üncü            “            “                      (6/498),

6 ncı            “            “                      (6/511),

Esas numaralı sorular, üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından, İçtüzük gereğince yazılı soruya çevrildi.

 

4 üncü sırasında bulunan            (6/502),

5 inci            “            “                      (6/503),

7 nci            “            “                      (6/526),

8 inci            “            “                      (6/531),

14 üncü“   “                      (6/541),

15 inci            “            “                      (6/542),

 

 

 

17 nci            “            “                      (6/544),

18 inci            “            “                      (6/546),

19 uncu“   “                      (6/547),

20 nci            “            “                      (6/548),

37 nci            “            “                      (6/569),

43 üncü“   “                      (6/575),

44 üncü“   “                      (6/576),

Esas numaralı sorulara Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu;

 

21 inci            sırasında bulunan(6/549) esas numaralı sözlü soruya, Devlet Bakanı Güldal Akşit;

 

Cevap verdi; (6/502), (6/541), (6/542), (6/544), (6/546), (6/547), (6/575), (6/576), (6/548), (6/549) esas numaralı soru sahipleri de cevaplara karşı görüşlerini açıkladı.

 

9 uncu sırasında bulunan            (6/532),

10 uncu            “            “            (6/533),

11 inci              “            “            (6/535),

12 nci               “            “            (6/536),

13 üncü            “            “            (6/537),

16 ncı               “            “            (6/543),

 

Esas numaralı sorular, ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, ertelendi.

 

Genel Kurulu ziyaret eden Almanya Federal Meclis Başkanı Wolfgang Thierse ve beraberindeki heyete Başkanlıkça "Hoşgeldiniz" denildi.

 

Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir ve 45 milletvekilinin, sokak çocuklarının sorunlarının çözümlenebilmesi için (10/111),

Eskişehir Milletvekili Cevdet Selvi ve 22 milletvekilinin, öncelikle sokakta yaşayan çocuklar arasında yaygınlaşan ve toplumun geleceğini tehlikeye düşüren uyuşturucu kullanımı konusunda (10/160),

Konya Milletvekili Orhan Erdem ve 44 milletvekilinin, çocuklarımızı sokağa iten nedenlerin araştırılarak (10/180),

Alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerinin, birlikte yapılan öngörüşmelerden sonra, kabul edildiği açıklandı.

 

Kurulacak komisyonun :

12 üyeden teşekkül etmesi,

Çalışma süresinin, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimi tarihinden başlamak üzere, üç ay olması,

Gerektiğinde Ankara dışında da çalışması,

Kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152),

3 üncü sırasında bulunan Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305),

Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden,

 

4 üncü sırasında bulunan, Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/731) (S. Sayısı: 349) görüşmeleri, ilgili Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından,

 

Ertelendi.

 

5 inci sırasına alınan, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının (1/761) (S. Sayısı: 405), görüşmelerini müteakiben, kabul edilip kanunlaştığı açıklandı.

21 Nisan 2004 Çarşamba günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 20.11’de son verildi.

 

 

 

 

 

   Yılmaz ATEŞ

     Başkanvekili

 

 

 

 

 

 

           Mehmet DANİŞ     Suat KILIÇ

        Çanakkale              Samsun

Kâtip Üye         Kâtip Üye