Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 1 2004-04-16T11:58:00Z 2004-04-16T11:59:00Z 2004-04-16T11:59:00Z 3 574 3276 27 6 4023 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

74 üncü Birleşim

15 Nisan 2004 Perşembe

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak dört oturum yaptı.

 

Kırıkkale Milletvekili Vahit Erdem,

Malatya Milletvekili Miraç Akdoğan,

Türkiye Cumhuriyetinin sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 11 inci yıldönümü münasebetiyle;

Bayburt Milletvekili Ülkü Gökalp Güney, Türkiye Cumhuriyetinin sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 11 inci yıldönümüne, yatırımların ve istihdamın teşvikiyle ilgili kanunun uygulanmasında karşılaşılan aksaklıklar ile alınması gereken tedbirlere ilişkin,

Gündemdışı birer konuşma yaptılar.

 

Almanya Federal Meclisi Başkanı Wolfgang Thierse ve beraberindeki parlamento heyetinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının konuğu olarak ülkemize resmî ziyarette bulunmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi,

İzmir Milletvekili Hakkı Akalın’ın, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi,

Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Mersin Milletvekili Şefik Zengin’in (6/933) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi okundu; sorunun geri verildiği bildirildi.

 

Genel Kurula hitaben konuşma yapma isteği kabul edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Kıbrıs konusundaki son gelişmelere, Annan Planı çerçevesinde gündeme getirilen çözüm önerilerine, bu önerilerin etkileri ile gelecekte yaratabileceği sorunlara ve bugünden alınması gereken tedbirlere ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın Genel Kurula hitaben yaptığı konuşmadan sonra TBMM Genel Kurulunca bir deklarasyon yayımlanmasına ilişkin önergenin işleme konulup konulmaması hususunda usul tartışması açıldı; bu konuda gruplar arasında tam mutabakat sağlanmadığı için işlem yapılamayacağı Başkanlıkça açıklandı.

 

Konya Milletvekili Orhan Erdem ve 42 milletvekilinin, cocuklarımızı sokağa iten nedenlerin (10/180),

İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 45 milletvekilinin, Bingöl depremi sonrasında yaşanan olumsuzlukların (10/181),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

(9/9) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunda açık bulunan ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna düşen 2 üyeliğe, Grubunca 3 katı olarak gösterilen adaylar arasından adçekme suretiyle belirlenen milletvekilleri seçildiler.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152),

3 üncü sırasında bulunan Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305),

Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden;

 

4 üncü sırasında bulunan, Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında (1/731) (S. Sayısı: 349),

6 ncı sırasında bulunan, Tekstil Ürünleri Ticaretine Dair 2003/1 Sayılı Türkiye-Litvanya Ortak Komite Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/757) (S Sayısı: 396),

Kanun Tasarılarının görüşmeleri, ilgili Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından,

 

Ertelendi.

 

5 inci sırasında bulunan, Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/775) (S. Sayısı: 402) tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı, yapılan oylamadan sonra, maddelerine geçilmesinin kabul edilmediği açıklandı.

 

 

 

 

 

20 Nisan 2004 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 18.32’de son verildi.

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

Sadık YAKUT

     Başkanvekili

 

                       

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

               Enver YILMAZ              Türkân MİÇOOĞULLARI

                Ordu                  İzmir

Kâtip Üye         Kâtip Üye