Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 0 1601-01-01T00:00:00Z 2004-04-20T11:31:00Z 2004-04-20T11:31:00Z 2 833 4751 39 9 5834 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

73 üncü Birleşim

14 Nisan 2004 Çarşamba

 

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak üç oturum yaptı.

 

Giresun Milletvekili Mehmet Işık’ın, Giresun’da fındık üretimini etkileyen don olayı sonucunda üreticilerin zararının boyutlarına ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşmasına, Adalet Bakanı Cemil Çiçek,

 

Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik’in, Şanlıurfa il merkezinden geçen E-26 karayolu üzerindeki trafik yoğunluğunun yarattığı sorunlara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmasına, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen,

 

Cevap verdi.

 

Aksaray Milletvekili Ali Rıza Alaboyun, sanayicilerimizin üretimde kullandıkları hammadde ve parçaların ithalatında gümrüklerde karşılaştıkları sorunlara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı bir konuşma yaptı.

 

Genel Kurula hitaben konuşma yapma isteği kabul edilen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan-Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkileri, Azerbaycan’ın sosyal ve ekonomik durumu, Ermenistan ve Dağlık Karabağ’la ilgili yaşanan sorunlar, Bakû-Tiflis-Ceyhan petrol ve Bakû-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hatlarının önemi ve dünyadaki gelişmeler konusunda Genel Kurula hitaben bir konuşma yaptı.

 

 

 

 

 

 

Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 23 milletvekilinin, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanının istifası konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

(9/9) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi;

 

Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın,

Adıyaman Milletvekili Mehmet Özyol’un,

(9/9) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu üyeliğinden çekildiklerine ilişkin önergeleri;

 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 84 üncü yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi amacıyla Genel Kurulda özel bir görüşme yapılması için, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23 Nisan 2004 Cuma günü saat 14.00’te toplanmasına ilişkin Danışma Kurulu,

 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 84 üncü yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olan 23 Nisan 2004 Cuma günü saat 14.00’te, Genel Kurulda özel bir görüşme açılması ve bu görüşmelerde; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ile siyasî parti gruplarının başkanları ve Mecliste üyesi bulunan diğer siyasî partilerin milletvekili olan genel başkanlarına 10’ar dakika süreyle söz verilmesi ve bu günde başka bir konunun görüşülmemesinin Danışma Kurulunun görüşüne uygun olarak önerilmesine ilişkin Başkanlık,

 

Önerileri, kabul edildi.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanında açık bulunan ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna düşen 1 Başkanvekilliği için, Grubunca aday gösterilen Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş seçildi.

 

 

 

 

 

 

 

Gündemin “Sözlü Sorular” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan             (6/491) esas numaralı sözlü soruya, Adalet Bakanı Cemil Çiçek;

 

3 üncü                       sırasında bulunan                       (6/495),

13 üncü “                       “                       (6/514),

44 üncü                       “                       “                       (6/563),

45 inci                       “                       “                       (6/564),

Esas numaralı sözlü sorulara, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun;

 

9 uncu sırasında bulunan                       (6/504),

10 uncu                        “                       “                       (6/505),

12 nci                       “                       “                       (6/512),

14 üncü                       “                       “                       (6/522),

16 ncı                       “                       “                       (6/528),

17 nci                       “                       “                       (6/529),

Esas numaralı sözlü sorulara, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin,

 

Cevap verdi; (6/504), (6/505), (6/528) esas numaralı soru sahipleri de cevaplara karşı görüşlerini açıkladı.

 

2 nci sırasında bulunan (6/492) esas numaralı soru, üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından, yazılı soruya çevrildi.

 

4 üncü sırasında bulunan                       (6/496),

5 inci                       “                       “                       (6/497),

6 ncı                       “                       “                       (6/498),

7 nci                       “                       “                       (6/502),

8 inci                       “                       “                       (6/503),

11 inci                       “                       “                       (6/511),

15 inci                       “                       “                       (6/526),

Esas numaralı sorular, ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, ertelendi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının (1/675) (S. Sayısı: 358) elektronik cihazla yapılan açıkoylama sonucunda kabul edilip kanunlaştığı açıklandı.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152),

3 üncü sırasında bulunan Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305),

Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden,

 

4 üncü sırasında bulunan, Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/731) (S. Sayısı: 349) görüşmeleri, ilgili Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından,

 

Ertelendi.

 

5 inci sırasında bulunan, Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunda (1/765) (S. Sayısı: 395),

 

6 ncı sırasında bulunan, Noterlik Kanununun Bir Maddesinde (1/758) (S. Sayısı: 394),

 

7 nci sırasında bulunan, Uzman Jandarma Kanununda (1/737) (S. Sayısı: 374),

 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarılarının, görüşmelerini müteakiben, kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Nisan 2004 Perşembe günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 18.54’te son verildi.

 

 

 

 

 

 

Sadık YAKUT

     Başkanvekili

 

 

 

 

 

 

 

               Enver YILMAZ             Türkân MİÇOOĞULLARI

                Ordu                  İzmir

Kâtip Üye         Kâtip Üye