Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 0 2000-07-29T11:11:00Z 2004-04-20T11:31:00Z 2004-04-20T11:31:00Z 3 744 4246 35 8 5214 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

72 nci Birleşim

13 Nisan 2004 Salı

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak iki oturum yaptı.

 

Oturum Başkanı ve TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, Irak’ın Felluce Şehrinde Amerika Birleşik Devletleri Ordusuna ait helikopterlerce bir camiin bombalanması olayını kınayan konuşma yaptı.

 

Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel’in, Türkiye’deki istihdam ile işsizlik,

Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan’ın, Bursa çiftçisinin ve meyve üreticisinin,

Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Manisa’da meyve bahçelerini, özellikle de bağları etkileyen dolu, sel ve don olayları sonucunda üreticilerin,

Sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmalarına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin cevap verdi.

 

Kars Milletvekili Selami Yiğit’in (6/962),

Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun (6/977),

Esas numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; soruların geri verildiği bildirildi.

 

Hatay Milletvekili Fuat Geçen’in, (9/5,6) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu üyeliğinden çekildiğine;.

Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 26 milletvekilinin, Türk sporunun içinde bulunduğu olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına (10/179);

İlişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; Meclis araştırması önergesinin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Genel Kurulun 13.4.2004 Salı günkü (bugün) birleşiminde, gündemin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmının 149 uncu sırasında yer alan, İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 22 milletvekilinin, Güneydoğu Asya ve Çin’den gelen ürünler karşısında yerli sanayiin durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesine ilişkin (10/173) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin öngörüşmelerinin yapılmasına; gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 20 nci, 19 uncu, 18 inci ve 21 inci sıralarında yer alan 395, 394, 374 ve 396 sıra sayılı kanun tasarılarının bu kısmın 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 9 uncu sıralarına alınmasına, daha önce gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve dağıtılan 402, 401, 397, 398, 399 ve 400 sıra sayılı kanun tasarılarının ise 48 saat geçmeden, bu kısmın 8, 10, 11, 12, 13 ve 14 üncü sıralarına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi, kabul edildi.

 

Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun; 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10/A Maddesine Bir Fıkra İlave Edilmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/186), İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesinin, kabul edilmediği,

İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın; Türk Ceza Kanununun 492 nci Maddesinin Yedinci Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/54), İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesinin, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edildiği,

Açıklandı.

 

Karadeniz sahil yolu işlerinin ihalesinde müteahhit firmaların önceden anlaştıklarının bilinmesine rağmen, fiyatları ayarlayarak ve rekabete meydan vermeyerek devleti büyük ölçüde zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 205 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Yaşar Topçu hakkında kurulması kabul edilen (9/9) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu üyeliklerine gruplarınca kendilerine düşen üyelikler için 3 katı olarak gösterdikleri adaylar arasından, her grup için ayrı adçekme suretiyle tespit edilen milletvekilleri seçildiler; Başkanlıkça, Komisyonun başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yapmak üzere toplanacağı gün, saat ve yere ilişkin duyuruda bulunuldu.

 

 

Gündemin “Sözlü Sorular” kısmının:

1 inci sırasında bulunan             (6/475),

2 nci                       “                       “                       (6/479),

3 üncü                       “                       “                       (6/480),

Esas numaralı sözlü sorulara, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin,

 

4 üncü sırasında bulunan                       (6/482)

7 nci                       “                       “                       (6/488),

20 nci                       “                       “                       (6/508),

Esas numaralı sözlü sorulara, Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe,

 

 

6 ncı sırasında bulunan                       (6/486),

10 uncu                        “                       “                       (6/494),

15 inci                       “                       “                       (6/501),

25 inci                        “                       “                       (6/525),

Esas numaralı sözlü sorulara, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu,

Cevap verdi; (6/480), (6/482), (6/486) esas numaralı soru sahipleri de cevaplara karşı görüşlerini açıkladı.

 

5 inci sırasında bulunan (6/485) esas numaralı soru, üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından, yazılı soruya çevrildi.

 

 

Gündemin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmının 149 uncu sırasında bulunan, İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 22 milletvekilinin, Güneydoğu Asya ve Çin’den gelen ürünler karşısında yerli sanayiin durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin (10/173), yapılan öngörüşmesinden sonra, kabul edilmediği açıklandı.

 

14 Nisan 2004 Çarşamba günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 19.00’da son verildi.

 

 

                       

 

 

 

 

 

Sadık YAKUT

     Başkanvekili

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

               Enver YILMAZ              Türkân MİÇOOĞULLARI

                Ordu                  İzmir

Kâtip Üye          Kâtip Üye