Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 0 2004-04-09T06:27:00Z 2004-04-09T11:05:00Z 2004-04-09T11:05:00Z 2 405 2313 19 4 2840 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

71 inci Birleşim

8 Nisan 2004 Perşembe

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak iki oturum yaptı.

 

Şanlıurfa Milletvekili A. Müfit Yetkin, Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtarılışının 84 üncü yıldönümüne,

Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut, Erzurum’un bazı ilçelerinde meydana gelen depremin olumsuz etkilerine ve alınması gereken tedbirleri,

Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız, Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtarılışının 84 üncü yıldönümüyle, ilde yaşanan sağlık sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere,

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

 

Kars Milletvekili Selami Yiğit’in (6/966) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi okundu, sorunun geri verildiği bildirildi.

 

İzmir Milletvekili Türkân Miçooğulları ve 23 milletvekilinin, İstanbul’da Önder Babat isimli öğrencinin öldürülmesi olayının açıklığa kavuşturulması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/178) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

(9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması,

(10/12, 28) esas numaralı Meclis Araştırması ,

Komisyonu Geçici Başkanlıklarının, Komisyonların başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptıklarına ilişkin tezkereleri, Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146),

 

 

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152),

3 üncü sırasında bulunan Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305),

Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden,

 

4 üncü sırasında bulunan, Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/731) (S. Sayısı: 349) görüşmeleri, ilgili Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından,

 

Ertelendi.

 

5 inci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının (1/675) (S. Sayısı: 358) tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı, elektronik cihazla yapılan açıkoylamalar sonucunda Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından;

 

13 Nisan 2004 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 15.55’te son verildi.

 

 

 

 

 

             Nevzat PAKDİL

     Başkanvekili

 

 

 

 

 

 

           Mehmet DANİŞ  Ahmet KÜÇÜK                  Çanakkale         Çanakkale

Kâtip Üye         Kâtip Üye