Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 0 2000-07-23T11:29:00Z 2004-04-20T11:30:00Z 2004-04-20T11:30:00Z 7 1299 7409 61 14 9098 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

70 inci Birleşim

7 Nisan 2004 Çarşamba

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak iki oturum yaptı.

 

Uşak Milletvekili Alim Tunç, Dünya Sağlık Günü münasebetiyle, yol güvenliğinin insan yaşamındaki önemine ve trafik kazalarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlere,

 

İzmir Milletvekili Ahmet Ersin, SSK’ya ait İzmir-Konak tesislerinde bazı bölümlerin poliklinik olarak kullanılmasının yararlı olacağına,

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

 

Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı’nın, Erzurum’un bazı ilçelerinde meydana gelen depremin olumsuz etkilerine ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmasına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki Ergezen cevap verdi.

 

İngiltere-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubunun ülkemizi ziyaretine ilişkin Başkanlık,

Başkan ve başkanvekili seçimini yaptıklarına ilişkin (9/3) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Başkanlığı,

Tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler’in (2/64) esas numaralı kanun teklifindeki imzasını geri aldığına ilişkin önergesi okundu.

 

Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 21 milletvekilinin, misyonerlik faaliyetleri konusunda (10/176),

Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 20 milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/177),

Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Gündemin “Sözlü Sorular” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan             (6/467)

2 nci            “            “                        (6/471),

3 üncü     “            “            (6/472),

4 üncü     “            “            (6/473),

Esas numaralı sorular, üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından yazılı soruya çevrildi; (6/467) esas numaralı soru sahibi de görüşlerini açıkladı.

 

5 inci sırasında bulunan                        (6/475),

6 ncı                       “                       “                       (6/479),

7 nci                       “                       “                       (6/480),

8 inci                       “                       “                       (6/482),

10 uncu                       “                       “                       (6/485),

11 inci       “            “            (6/486),

12 nci       “            “            (6/488),

14 üncü     “            “            (6/491),

15 inci       “            “            (6/492),

17 nci       “            “            (6/494),

18 inci       “            “            (6/495),

19 uncu     “            “            (6/496),

20 nci       “            “            (6/497),

21 inci       “            “            (6/498),

23 üncü     “            “            (6/501),

24 üncü     “            “            (6/502),

25 inci       “            “            (6/503),

26 ncı       “            “            (6/504),

27 nci       “            “            (6/505),

28 inci       “            “            (6/508),

30 uncu     “            “            (6/511),

31 inci       “            “            (6/512),

32 nci       “            “            (6/514),

33 üncü     “            “            (6/522),

34 üncü     “            “            (6/525),

35 inci       “            “            (6/526),

37 nci       “            “            (6/528),

38 inci       “            “            (6/529),

40 ıncı       “            “            (6/531),

41 inci       “            “            (6/532),

42 nci       “            “            (6/533),

Esas numaralı sorular, ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, ertelendi.

 

9 uncu sırasında bulunan             (6/483),

13 üncü     “            “            (6/489),

16 ncı       “            “            (6/493),

22 nci       “            “            (6/500),

29 uncu     “            “            (6/510),

36 ncı       “            “            (6/527),

39 uncu     “            “            (6/530),

43 üncü     “            “            (6/534),

 

Esas numaralı sorulara, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü, cevap verdi; (6/530) esas numaralı soru sahibi de  cevaba karşı görüşlerini açıkladı.

 

Gündemin “Oylaması Yapılacak İşler” kısmında bulunan, 31 Mart 2004 tarihli 67 nci Birleşimde görüşmeleri tamamlanıp tümünün elektronik cihazla yapılan açıkoylamasında Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından bu birleşimde tekrar oya sunulan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının (1/666) (S. Sayısı: 357), elektronik cihazla yapılan açıkoylamadan sonra, kabul edilip kanunlaştığı açıklandı.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152),

3 üncü sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305),

Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden,

 

4 üncü sırasında bulunan, Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında (1/731) (S. Sayısı: 349),

5 inci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti  Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/675) (S. Sayısı: 358),

Kanun Tasarılarının görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından;

 

Ertelendi.

 

6 ncı sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı İdarî Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının (1/678) (S. Sayısı: 359),

 

7 nci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının (1/676) (S. Sayısı: 360),

 

8 inci sırasında bulunan, Doku Tipi Tayinine Yarayan Reaktiflerin Değişimine İlişkin Avrupa Anlaşması ve Ek Protokolünün Onaylanmasının (1/634) (S. Sayısı: 365),

 

9 uncu sırasında bulunan, Uluslararası Bağ ve Şarap Örgütünün Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının (1/662) (S.Sayısı: 367),

 

10 uncu sırasında bulunan, Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü KEİ Bölgesindeki Eşyanın Karayoluyla Naklinin Kolaylaştırılması Konusunda Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının (1/684) (S. Sayısı: 369),

 

11 inci sırasında bulunan, Sinematografik Ortak Yapım Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının (1/631) (S. Sayısı: 364),

 

12 nci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Büyük Önemi Haiz Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının (1/553) (S. Sayısı: 373),

 

13 üncü sırasında bulunan, Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşmasının Cenevre Metnine Katılmamızın (1/646) (S. Sayısı: 366),

 

14 üncü sırasında bulunan, Marka Kanunu Andlaşmasına Katılmamızın (1/665) (S. Sayısı: 368),

 

15 inci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uganda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının (1/466) (S. Sayısı: 375),

 

16 ncı sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Genel Ticarî, Ekonomik, Kültürel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının (1/467) (S. Sayısı: 376),

 

17 nci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının (1/472) (S. Sayısı: 377),

 

18 inci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosta Rika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının (1/474) (S. Sayısı: 378),

 

19 uncu sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Jamaika Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının (1/480) (S. Sayısı: 379),

 

20 nci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ve Karayip Devletleri Birliği Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının (1/485) (S. Sayısı: 380),

 

21 inci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının (1/680) (S. Sayısı: 381),

 

22 nci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, Sanat, Eğitim, Bilim, Teknoloji, Spor, Dinlence ve Gençlik Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının (1/709) (S. Sayısı: 382),

 

23 üncü sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çek Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının (1/712) (S. Sayısı: 383),

 

24 üncü sırasında bulunan, Hukukî veya Ticarî Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının (1/519) (S. Sayısı: 387),

 

25 inci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının (1/677) (S. Sayısı: 388),

 

26 ncı sırasında bulunan, Yabancı Hukuk Hakkında Bilgi Edinilmesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının (1/707) (S. Sayısı: 389),

 

27 nci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayolu ile İlgili Uluslararası Yolcu ve Yük Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının (1/711) (S. Sayısı: 390),

 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarılarının, elektronik cihazla yapılan açıkoylamalarından sonra, kabul edildikleri ve kanunlaştıkları açıklandı.

 

 

8 Nisan 2004 Perşembe günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 19.05’te son verildi.

 

                       

 

 

 

                       

 

 

             Nevzat PAKDİL

     Başkanvekili

 

 

                     

 

            Mevlüt AKGÜN              Ahmet KÜÇÜK

         Karaman       Çanakkale

      Kâtip Üye         Kâtip Üye

 

 

 

 

           Mehmet DANİŞ

        Çanakkale

        Kâtip Üye