Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 3 2004-04-07T12:42:00Z 2004-04-07T14:14:00Z 2004-04-07T14:14:00Z 4 730 4165 34 8 5114 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

69 uncu Birleşim

6 Nisan 2004 Salı

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açıldı.

 

Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu, Bursa’nın fethinin 678 inci yıldönümüne,

Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Malatya’da kayısı üreticilerinin zararına yol açan don olayının yarattığı sorunlara ve alınması gereken önlemlere,

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

 

Eskişehir Milletvekili Muharrem Tozçöken’in, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 159 uncu yıldönümüne ve polis teşkilatının içinde bulunduğu sorunlara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmasına, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu cevap verdi.

 

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül, Kıbrıs konusunda gelinen noktaya, önümüzdeki sürece ve İsviçre’de yapılan görüşmeler ile Annan Planının aldığı son şekle ilişkin gündemdışı açıklamada bulundu; aynı konuda CHP İstanbul Milletvekili Onur Öymen, AK Parti Adana Milletvekili Ömer Çelik grupları adına, Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar, şahsı adına görüşlerini belirttiler.

 

İstanbul Milletvekili Onur Öymen, Adana Milletvekili Ömer Çelik’in, konuşmasında, ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşleri kendisine atfetmesi nedeniyle bir açıklama yaptı.

 

Hollanda Temsilciler Meclisi Başkanı ve beraberindeki heyetin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının konuğu olarak resmî temaslarda bulunmak üzere ülkemize ziyarette bulunmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

 

 

 

 

Bayburt Milletvekili Ülkü Güney’in (2/16) esas numaralı kanun teklifini;

 

Kars Milletvekili Selami Yiğit’in (6/957), (6/963), (6/964),

Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel’in (6/981),

Esas numaralı sözlü sorularını;

 

Geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu, Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarında bulunun kanun teklifi ile soruların geri verildiği bildirildi.

 

Tokat Milletvekili Ergün Dağcıoğlu’nun, Devlet eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan ve Devlet eski Bakanı Recep Önal haklarında kurulan (9/3) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin duyuruda bulunuldu.

 

Tunus Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler ve Siyasî İşler Komisyonu Başkanının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu heyetini Tunus’a davetine icabet edilmesine;

 

Bazı milletvekillerinin, belirtilen sebep ve sürelerle izinli sayılmalarına,

Bir milletvekiline ödenek ve yolluğunun verilebilmesine,

İlişkin Başkanlık;

Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’in, Suriye’ye,

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in, Macaristan’a,

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül’ün, Rusya Federasyonuna,

Yaptıkları resmî ziyaretlere katılmaları uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık;

Tezkereleri kabul edildi.

 

İçişleri Komisyonunda açık bulunan ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna düşen 1 üyelik için, Grubunca aday gösterilen Hatay Milletvekili Mehmet Soydan;

(9/3) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu üyeliğine, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Ali Bulut,

(9/5, 6) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu üyeliğine, Van Milletvekili Cüneyt Karabıyık,

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna düşen 1’er üyelik için Grubunca 3 katı olarak gösterilen adaylar arasından adçekme suretiyle;

 

 

 

 

 

 

 

Bakanlığı sırasında yapılan ihalelerde usulsüzlükler bulunduğu ve bu ihalelerle ilgili yolsuzluk iddialarının tahkikini zamanında yaptırmayarak görevini kötüye kullandığı, aynı zamanda mal varlığında haksız bir artışa sebebiyet verdiği ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 306 ve 240 ıncı maddeleri ile Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 12, 13, 14 ve 15 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla, Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Koray Aydın hakkında kurulması kabul edilen (9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu üyeliklerine gruplarınca kendilerine düşen üyelikler için 3 katı olarak gösterdikleri adaylar arasından, her grup için ayrı adçekme suretiyle tespit edilen milletvekilleri;

Seçildiler; Başkanlıkça, (9/8) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yapmak üzere toplanacağı gün, saat ve yere ilişkin duyuruda bulunuldu.

 

Gündemin “Sözlü Sorular” kısmının:

 

1 inci         sırasında    bulunan                        (6/456)

11 inci                                 “                                        “                     (6/478),

40 ıncı                                 “                                        “                     (6/523),

54 üncü                        “                        “                                            (6/540),

59 uncu                               “                                        “                     (6/545),

64 üncü                       “                       “                                            (6/550),

95 inci                       “                       “                                            (6/582),

109 uncu                       “                       “                                            (6/600),

138 inci                       “                       “                                            (6/631),

142 nci                       “                       “                                            (6/635),

Esas numaralı sorulara, Sağlık Bakanı Recep Akdağ,

 

5 inci                    sırasında    bulunan (6/464) esas numaralı soruya, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan,

Cevap verdi.

 

2 nci                        sırasında    bulunan                           (6/458),

3 üncü                       “                                            “                                            (6/459),

4 üncü                       “                                            “                                            (6/462),

Esas numaralı sorular, üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından yazılı soruya çevrildi.

 

 

 

 

 

 

 

7 Nisan 2004 Çarşamba günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 19.00’da son verildi.

 

 

 

 

 

 

             Nevzat PAKDİL

     Başkanvekili

 

 

 

 

 

 

 

 

              Ahmet KÜÇÜK            Mehmet DANİŞ

        Çanakkale        Çanakkale

Kâtip Üye         Kâtip Üye