Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 1 2004-03-05T07:44:00Z 2004-03-09T12:23:00Z 2004-03-09T12:23:00Z 2 599 3416 28 6 4195 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

63 üncü Birleşim

4 Mart 2004 Perşembe

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15 .00’te açılarak üç oturum yaptı.

 

Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu, Rekabet Kurumunun kuruluşunun 7 nci yıldönümü ile serbest rekabet ortamının sağlanmasındaki önemine,

Erzurum Milletvekili İbrahim Özdoğan, Erzurum İlinde ikinci bir üniversite kurulmasının önemine ve yararlarına,

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

 

Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım’ın, Kastamonu-Küre’deki Eti Bakır Anonim Şirketinin özelleştirilmesinin yaratacağı sorunlar ile bu konuda yapılması gereken çalışmalara ve özelleştirme düşüncesinden vazgeçilmesine ilişkin gündemdışı konuşmasına, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan cevap verdi.

 

Avrupa-Akdeniz Parlamenter Asamblesinde Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil etmek üzere gruplarınca isimleri bildirilen milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Samsun Milletvekili İlyas Sezai Önder’in (6/904) ve (6/906) esas numaralı sözlü sorularını geri aldığına ilişkin önergesi okundu, soruların geri verildiği bildirildi.

 

Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 27 milletvekilinin, Malatya Pamuklu Sanayi İşletmesinin özelleştirilmesi konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/174) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

 

 

 

 

 

Daha önce gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve dağıtılan 393 sıra sayılı, 5027 sayılı 2004 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile 5029 sayılı 2004 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu ve Bu Kanunlara Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun 48 saat geçmeden gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 5 inci sırasına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine,

28 Mart 2004 tarihinde yapılacak mahallî idareler genel seçimleri nedeniyle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına, 9 Mart 2004 Salı gününden başlamak üzere 15 gün ara verilmesine,

İlişkin Danışma Kurulu önerileri, kabul edildi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152),

3 üncü sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305),

Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden,

4 üncü sırasında bulunan, Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/731) (S. Sayısı: 349) görüşmeleri, ilgili Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından,

Ertelendi.

 

5 inci sırasına alınan, 2004 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde ve 2004 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/764) (S. Sayısı: 393),

7 nci sırasına alınan, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/754) (S. Sayısı: 384),

8 inci sırasına alınan, Türk Ceza Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifinin (2/177, 2/155) (S. Sayısı: 361),

Görüşmelerini müteakiben elektronik cihazla yapılan açıkoylamalardan sonra;

 

 

 

 

 

6 ncı sırasına alınan, Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu Tasarısının (1/735) (S. Sayısı: 371), yapılan görüşmelerden sonra;

 

Kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı.

 

İstanbul Milletvekili Ali Topuz, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın, Grubuna sataşması nedeniyle bir açıklamada bulundu.

 

Alınan karar gereğince, 24 Mart 2004 Çarşamba günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 20.30’da son verildi.

 

 

 

 

 

 

 

             Nevzat PAKDİL

     Başkanvekili

                     

 

 

 

 

 

 

                     

Enver YILMAZ            Türkân MİÇOOĞULLARI

               Ordu,               İzmir

       Kâtip Üye        Kâtip Üye