Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 1 2004-03-03T07:45:00Z 2004-03-03T11:50:00Z 2004-03-03T11:50:00Z 3 645 3681 30 7 4520 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

61 inci Birleşim

2 Mart 2004 Salı

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15 .00’te açılarak üç oturum yaptı.

 

Muş Milletvekili Mehmet Şerif Ertuğrul, Muş İlinin yerleşim birimlerinden güvenlik nedeniyle zorunlu olarak ayrılıp şehirlerin varoşlarına yerleşen ve buralarda yaşam mücadelesi veren yurttaşların sorunları ile alınması gereken önlemlere,

Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya, Yeşilay Haftası münasebetiyle Yeşilayın önemine ve mücadele etmekte olduğu kötü alışkanlıkların boyutlarına,

Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün, Karaman İli elma üreticileri ile ihracatçılarının sorunlarına ve alınması gereken önlemlere,

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

 

Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 65 milletvekilinin, Karadeniz’e bırakılan zehirli atık dolu variller (10/171),

Balıkesir Milletvekili Orhan Sür ve 60 milletvekilinin, Tekelin özelleştirilmesi (10/172),

Konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Genel Kurulun 2.3.2004 Salı günkü birleşiminde, sözlü sorular dışındaki diğer denetim konularının görüşülmemesine, gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 50 nci sırasında yer alan 392, 44 üncü sırasında yer alan 386, 43 üncü sırasında yer alan 385, 10 uncu sırasında yer alan 371, 42 nci sırasında yer alan 384 ve 31 inci sırasında yer alan 361 sıra sayılı kanun tasarıları ve teklifinin bu kısmın 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 uncu sıralarına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine, çalışma sürelerinin ise bugünkü birleşimde 392 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin bitimine kadar, 3.3.2004 Çarşamba günkü birleşimde sözlü sorular görüşülmeksizin 385 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin bitimine kadar, 4.2.2004 Perşembe günkü birleşimde de 361 sıra sayılı kanun tekfinin görüşmelerinin bitimine kadar uzatılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi,

Avrupa Parlamentosu Başkanı Pat Cox’un, Genel Kurula hitaben konuşma yapma isteği,

Kabul edildi.

 

 

 

Avrupa Parlamentosu Başkanı Pat Cox, Avrupa Birliği-Türkiye arasındaki ilişkiler ile Avrupa Birliğinin içinde bulunduğu durum ve dünyadaki gelişmeler konusunda Genel Kurula hitaben bir konuşma yaptı.

 

Gündemin “Sözlü Sorular” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan                        (6/428) esas numaralı soruya, Millî Savunma Bakanı Mehmet Vecdi Gönül;

9 uncu sırasında bulunan                        (6/447) esas numaralı soruya, Devlet Bakanı Mehmet Aydın;

4 üncü sırasında bulunan            (6/434),

7 nci                        “            “            (6/437),

35 inci                       “                       “                       (6/484),

Esas numaralı sorulara, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu;

3 üncü sırasında bulunan            (6/430),

5 inci             “            “                  (6/435),

Esas numaralı sorulara, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin;

Cevap verdi; (6/428), (6/430), (6/435), (6/434), (6/437), (6/447) esas numaralı soru sahipleri de karşı görüşlerini açıkladılar.

 

2 nci sırasında bulunan             (6/429),

6 ncı                        “            “            (6/436),

8 inci                        “            “            (6/446),

Esas numaralı sorular, üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından yazılı soruya çevrildi; soru sahipleri de görüşlerini açıkladılar.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152),

3 üncü sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305),

Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden,

 

 

 

 

4 üncü sırasında bulunan, Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/731) (S. Sayısı: 349) görüşmeleri, ilgili Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından,

 

Ertelendi.

 

5 inci sırasına alınan, Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Tasarısının (1/699) (S. Sayısı: 392), görüşmelerini müteakiben, kabul edilip kanunlaştığı açıklandı.

 

3 Mart 2004 Çarşamba günü, saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 20.29’da son verildi.

 

 

 

 

 

 

             Nevzat PAKDİL

     Başkanvekili

                     

 

 

 

 

 

                     

Enver YILMAZ            Türkân MİÇOOĞULLARI

               Ordu,               İzmir

       Kâtip Üye        Kâtip Üye

 

                                             

 

 

 

Yaşar TÜZÜN

              Bilecik

        Kâtip Üye