Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 4 2004-03-01T13:30:00Z 2004-03-01T13:34:00Z 2004-03-01T13:34:00Z 3 314 1795 14 3 2204 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

60 ıncı Birleşim

28 Şubat 2004 Cumartesi

 

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14 .00’te açılarak beş oturum yaptı.

 

Birinci ve İkinci Oturumlar

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152),

3 üncü sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305),

Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden, ertelendi.

 

4 üncü sırasında bulunan, Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/731) (S. Sayısı: 349) görüşmelerine devam olunarak, 38 inci maddesine kadar kabul edildi.

 

İstanbul Milletvekili Ali Topuz, Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut’un, Partisine sataşması,

 

Diyarbakır Milletvekili Cavit Torun, İstanbul Milletvekili Ali Topuz’un, ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşleri kendisine atfetmesi,

 

Nedenleriyle açıklamada bulundular.

Saat 19.30’da toplanmak üzere, İkinci Oturuma 18.30’da son verildi.

 

 

 

             Nevzat PAKDİL

     Başkanvekili

                     

 

 

 

 

 

 

Yaşar TÜZÜN            Mehmet DANİŞ

             Bilecik       Çanakkale

       Kâtip Üye        Kâtip Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci Oturumlar

 

 

28 Şubat 2004 Cumartesi günü (bugün) çalışma süresinin saat 24.00’ten sonra 03.00’e kadar uzatılmasına; 29 Şubat 2004 Pazar ve 1 Mart 2004 Pazartesi günleri Genel Kurul çalışmalarının yapılmamasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi.

 

Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/731) (S. Sayısı: 349), görüşmelerine devam olunarak, geçici 1 inci maddesine kadar kabul edildi.

 

 

2 Mart 2004 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 02.45’te son verildi.

 

 

                       

 

 

 

 

 

Sadık YAKUT

     Başkanvekili

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

Yaşar TÜZÜN           Mehmet DANİŞ

              Bilecik      Çanakkale

       Kâtip Üye        Kâtip Üye