Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 1 2004-02-27T12:14:00Z 2004-02-27T12:14:00Z 2004-02-27T12:14:00Z 3 482 2748 22 5 3374 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

58 inci Birleşim

26 Şubat 2004 Perşembe

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14 .00’te açılarak sekiz oturum yaptı.

 

Kastamonu Milletvekili Musa Sıvacıoğlu’nun, Kastamonu ilinin kalkınmasında üniversite kurulmasının önemi ile İlin sorunlarına ve alınması gereken önlemlere,

Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı, Millî Eğitim eski Bakanlarından Hasan Âli Yücel’in 43 üncü ve eğitimci Rauf İnan’ın 8 inci ölüm yıldönümlerine,

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

 

Nevşehir Milletvekili Osman Seyfi’nin, Nevşehir İlinin tarımsal potansiyeliyle, bu konuda yapılması gereken çalışmalara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmasına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü cevap verdi.

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın:

Cidde Ekonomik Forumuna katılmak üzere Suudî Arabistan’a;

Görüşmelerde bulunmak üzere,

Amerika Birleşik Devletlerine,

Kore Cumhuriyetine;

 

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın, görüşmelerde bulunmak üzere Bulgaristan’a;

Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun’un, Dakka’da düzenlenen “Küresel Ekonomi ve Çok Yanlılığın Zorlukları” konulu konferansa katılmak üzere Bangladeş’e;

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın, görüşmelerde bulunmak üzere Romanya’ya;

Yaptıkları resmî ziyaretlere katılan milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkereleri kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

 

Genel Kurulun,

26 Şubat 2004 Perşembe günkü birleşiminde çalışma süresinin saat 24.00’e kadar olmasına ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi,

27 Şubat 2004 Cuma, 28 Şubat 2004 Cumartesi, 29 Şubat 2004 Pazar ve 1 Mart 2004 Pazartesi günleri 14.00-24.00 saatleri arasında çalışması ile bu birleşimlerde kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine ilişkin AK Parti,

Grup önerilerinin, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edildiği açıklandı.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152),

3 üncü sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305),

Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden, ertelendi.

 

4 üncü sırasında bulunan, Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/731) (S. Sayısı: 349) görüşmelerine devam olunarak, 27 nci maddesine kadar kabul edildi; 27 nci maddesi üzerinde bir süre görüşüldü.

 

Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa, İzmir Milletvekili Enver Öktem’in, ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşleri Grubuna atfetmesi;

Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya, Samsun Milletvekili Haluk Koç’un, şahsıyla ilgili ileri sürmüş olduğu görüşler;

İstanbul Milletvekili Ünal Kacır, Ankara Milletvekili Bayram Ali Meral’in,

Ankara Milletvekili Bayram Ali Meral, İstanbul Milletvekili Ünal Kacır’ın,

Şahsına sataşması;

Nedenleriyle açıklamada bulundular.

 

 

 

 

 

 

Alınan karar gereğince, 27 Şubat 2004 Cuma günü, saat 14.00’te toplanmak üzere, birleşime 24.00’te son verildi.

 

 

 

 

 

 

                       

 

Sadık YAKUT

     Başkanvekili

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

Yaşar TÜZÜN             Mehmet DANİŞ                          Bilecik         Çanakkale                       

Kâtip Üye         Kâtip Üye