Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 0 2000-06-11T12:32:00Z 2004-02-27T07:52:00Z 2004-02-27T07:52:00Z 2 371 2115 17 4 2597 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

57 nci Birleşim

25 Şubat 2004 Çarşamba

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak yedi oturum yaptı.

 

Erzurum Milletvekili İbrahim Özdoğan, ilaçta fiyatlandırma ve kâr marjı konusunda yapılacak yeni düzenlemelerin ulusal ilaç sanayiine ve Türk eczacılığına etkilerine ve bu konuda alınması gereken tedbirlere,

 

Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Tekel Bilecik İçki Fabrikası özelleştirilmesinin yarattığı sorunlara,

 

Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan, Zonguldak’ın ekonomik, sosyal, güncel sorunları ve Türkiye Taşkömürü Kurumu ile Ereğli Demir-Çelik Fabrikaları faaliyetlerinin il ekonomisine katkılarına,

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

 

Belçika Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı ve beraberindeki parlamento heyetinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının konuğu olarak ülkemizi resmî ziyaretine ilişkin Başkanlık tezkeresi;

Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, TBMM Başkanvekilliğinden,

Diyarbakır Milletvekili Cavit Torun’un, (9/5, 6) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu üyeliğinden,

Çekildiklerine ilişkin önergeleri;

Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül’ün, görüşmelerde bulunmak üzere bir heyetle birlikte Azerbaycan ve İran’a,

Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in, İngiltere’ye,

Yaptıkları resmî ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkereleri, kabul edildi.

 

 

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152),

3 üncü sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305),

Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden, ertelendi.

 

4 üncü sırasında bulunan, Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/731) (S. Sayısı: 349) görüşmelerine devam olunarak, 22 nci maddesine kadar kabul edildi; 22 nci madde üzerinde bir süre görüşüldü.

 

26 Şubat 2004 Perşembe günü, alınan karar gereğince saat 14.00’te toplanmak üzere, birleşime 24.00’te son verildi.

                       

 

 

                       

 

 

 

Sadık YAKUT

     Başkanvekili

 

                       

 

 

 

 

                       

 

 

           Mehmet DANİŞ   Yaşar TÜZÜN

        Çanakkale               Bilecik

Kâtip Üye         Kâtip Üye

 

                       

 

                       

               Enver YILMAZ

                Ordu

        Kâtip Üye