Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 1 2004-02-25T07:54:00Z 2004-02-25T09:44:00Z 2004-02-25T09:44:00Z 2 437 2494 20 4 3062 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

56 ncı Birleşim

24 Şubat 2004 Salı

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak altı oturum yaptı.

 

Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner, Bağ-Kur emeklileri, dul ve yetimleri ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin,

Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, adliye binalarının içinde bulunduğu durum ile adlî personelin,

Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, ülkemizdeki sosyal güvenlik sistemlerinin yapısal ve işlevsel,

Sorunlarına ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

 

Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 44 milletvekilinin, 2004 Yılı Özelleştirme Programı konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Genel Kurulun 24.2.2004 Salı günkü ve 25.2.2004 Çarşamba günkü birleşimlerinde, sözlü sorular ile diğer denetim konularının görüşülmemesine, çalışma süresinin ise 24.2.2004 Salı günkü birleşimde saat 24.00’e kadar, 25.2.2004 Çarşamba ve 26.2.2004 Perşembe günkü birleşimlerde 14.00-24.00 saatleri arasında olmasına, 26.2.2004 Perşembe günkü birleşimde 349 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin saat 24.00’e kadar bitirilememesi halinde bu tasarının görüşmelerinin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin AK Parti Grubu önerisinin, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edildiği açıklandı.

 

Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hoçivan Hasköy Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifinin (2/198),

Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel’in, Bir İl ve İki İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifinin (2/194),

Doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergelerinin, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edilmediği açıklandı.

 

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152),

3 üncü sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305),

Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden, ertelendi.

 

4 üncü sırasında bulunan, Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/731) (S. Sayısı: 349) görüşmelerine devam olunarak, 16 ncı maddesine kadar kabul edildi.

 

Ankara Milletvekili Oya Araslı, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’in, ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşleri kendisine atfetmesi nedeniyle, bir açıklamada bulundu.

 

25 Şubat 2004 Çarşamba günü, alınan karar gereğince saat 14.00’te toplanmak üzere, birleşime 23.59’da son verildi.

 

 

 

                       

 

Sadık YAKUT

     Başkanvekili

 

 

                     

 

 

 

 

 

          Mehmet DANİŞ Yaşar TÜZÜN                   Çanakkale            Bilecik

       Kâtip Üye         Kâtip Üye