Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 1 2000-06-05T11:47:00Z 2004-02-23T09:08:00Z 2004-02-23T09:08:00Z 2 412 2353 19 4 2889 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

55 inci Birleşim

19 Şubat 2004 Perşembe

 

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak altı oturum yaptı.

 

Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Bayburt’un düşman işgalinden kurtarılışının 86 ncı yıldönümüne,

İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek, Bektaşiler ve Alevîler için muharrem ayının önemine,

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

 

Ağrı Milletvekili Mehmet Kerim Yıldız’ın, belediyelerin çeşitli kurum ve kuruluşlara olan borçlarının yarattığı sıkıntılara ve bu borçların yeniden yapılandırılması gerektiğine ilişkin gündemdışı konuşmasına, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu cevap verdi.

 

Bulgaristan Ulusal Meclisi Başkanı Ognyan Gerdjikov ve beraberindeki parlamento heyetinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının konuğu olarak ülkemizi resmî ziyaretine ilişkin Başkanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun (6/802, 6/825, 6/899) esas numaralı sözlü sorularını geri aldığına ilişkin önergesi okundu, sözlü soruların geri verildiği bildirildi.

 

Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 48 milletvekilinin, Konya’da çöken bina özelinde yapı güvenliğindeki sorunların araştırılarak etkin imar denetiminin ve sağlıklı yapılaşmanın sağlanması için (10/169),

Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 29 milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı üretiminde karşılaşılan sorunların araştırılarak (10/170),

Alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türkiye – Suudi Arabistan Parlamentolararası Dostluk Grubunun kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi, kabul edildi.

 

 

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152),

3 üncü sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305),

Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden, ertelendi.

 

4 üncü sırasında bulunan, Kamu Yönetimi Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/731) (S. Sayısı: 349), görüşmelerine devam olunarak, 10 uncu maddesine kadar kabul edildi; 10 uncu maddesi üzerinde bir süre görüşüldü.

 

24 Şubat 2004 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 23.55’te son verildi.

                       

 

 

 

 

 

             Nevzat PAKDİL

     Başkanvekili

 

                       

 

 

 

 

 

Suat KILIÇ               Ahmet KÜÇÜK

            Samsun         Çanakkale

Kâtip Üye         Kâtip Üye