Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 0 2000-06-04T13:13:00Z 2004-02-23T09:07:00Z 2004-02-23T09:07:00Z 2 498 2842 23 5 3490 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

54 üncü Birleşim

18 Şubat 2004 Çarşamba

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak iki oturum yaptı.

 

İstanbul Milletvekili Tayyar Altıkulaç’ın, Eğitime Yüzde Yüz Destek Kampanyasına ilişkin gündemdışı konuşmasına, Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik;

Tokat Milletvekili Resul Tosun’un,

Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık’ın,

Özellikle Çin ve Uzakdoğu ülkelerinden ithal edilen ve ekonomiyi olumsuz yönde etkileyen, standartdışı, ucuz ve kalitesiz ürünlere karşı alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmalarına, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen;

Cevap verdi.

 

Van Milletvekili Cüneyit Karabıyık ve 83 milletvekilinin, Van Gölündeki kirlenmesinin önlenmesi ve yöredeki turizmin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/168) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının geri gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi okundu; Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunan tasarının hükümete geri verildiği bildirildi.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türkiye – Letonya Parlamentolararası Dostluk Grubunun kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi, kabul edildi.

 

Genel Kurulun 18.2.2004 Çarşamba günkü (bugün) birleşiminde, sözlü soruların görüşülmemesine, gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 22 nci sırasında yer alan 349 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 4 üncü sırasına, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 inci sıralarında yer alan 371, 365, 367, 369, 364, 373, 366, 368 sıra sayılı kanun tasarılarının ise yine bu kısmın 10,11,12,13,14,15,16,17 nci sıralarına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; çalışma sürelerinin 18.2.2004 Çarşamba ve 19.2.2004 Perşembe günkü birleşimlerde 15.00-24.00 saatleri arasında olmasına ilişkin AK Parti Grubunun önerisi, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edildi.

 

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152),

3 üncü sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305),

Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden, ertelendi.

 

4 üncü sırasına alınan, Kamu Yönetimi Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/731) (S. Sayısı: 349), tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, 4 üncü maddesine kadar kabul edildi; 4 üncü maddesi üzerinde bir süre görüşüldü.

İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’in, ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşleri kendisine atfetmesi nedeniyle, bir açıklamada bulundu.

 

19 Şubat 2004 Perşembe günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 23.59’da son verildi.

                       

 

 

 

 

 

             Nevzat PAKDİL

     Başkanvekili

 

                       

 

 

 

 

Suat KILIÇ               Ahmet KÜÇÜK

            Samsun         Çanakkale

Kâtip Üye         Kâtip Üye