Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 2 2004-02-13T08:23:00Z 2004-02-23T09:06:00Z 2004-02-23T09:06:00Z 3 591 3370 28 6 4138 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

52 nci Birleşim

12 Şubat 2004 Perşembe

 

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak üç oturum yaptı.

 

Sakarya Milletvekili Süleyman Gündüz, Cem Karaca’nın vefatı nedeniyle merhumun sanatçı kişiliğine,

Ordu Milletvekili Hamit Taşçı, kadının toplum içindeki yeri ve sorunları ile alınması gereken önlemlere,

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

 

Denizli Milletvekilli V. Haşim Oral’ın, Denizli İli Çivril İlçesindeki elma üreticilerinin sorunları ve bu konuda yapılması gereken çalışmalara ilişkin gündemdışı konuşmasına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü, cevap verdi.

 

Litvanya Meclis Başkanı Arturas Paulauskas ve beraberindeki parlamento heyetinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının konuğu olarak ülkemizi resmî ziyaretine ilişkin Başkanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 23 milletvekilinin, Büyük Menderes Havzasındaki çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/167) okundu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun (6/900) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi okundu, sorunun geri verildiği bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Genel Kurulu ziyaret eden Sırbistan-Karadağ Devletler Birliği Başkanı Sivettozar Maroviç ve beraberindeki heyete Başkanlıkça "Hoşgeldiniz" denildi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152),

3 üncü sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305),

Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden, ertelendi.

 

4 üncü sırasında bulunan, İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair (1/718) (S. Sayısı: 372);

 

5 inci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması ile Anlaşmada Değişiklik Yapan Notaların (1/661) (S. Sayısı: 344),

6 ncı sırasında bulunan, Avrupa Radyokomünikasyon Ofisi Kuruluş Sözleşmesinin (1/667) (S. Sayısı: 345),

7 nci sırasında bulunan, Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek Ateşli Silahlar, Parçaları ve Aksamları ile Mühimmatının Yasadışı Üretimine ve Kaçakçılığına Karşı Protokolün (1/668) (S. Sayısı: 346),

8 inci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Ticarî Denizcilik Anlaşmasına Değişiklik Getiren Protokolün (1/672) (S. Sayısı: 348),

9 uncu sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kendi Vatandaşlarının Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın (1/671) (S. Sayısı: 347),

10 uncu sırasında bulunan, Özel Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesi Değişikliklerinin (1/415) (S. Sayısı: 351),

11 inci sırasında bulunan, Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin (1/430) (S. Sayısı: 352),

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair;

Kanun Tasarılarının, görüşmelerini müteakiben elektronik cihazla yapılan açıkoylamalardan sonra, kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı.

 

 

 

 

 

12 nci sırasında bulunan, Geçici İthalat Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının (1/679) (S. Sayısı: 353) görüşmeleri, ilgili Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından, ertelendi.

 

17 Şubat 2004 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 20.02’de son verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               İsmail ALPTEKİN

     Başkanvekili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Mevlüt AKGÜN             Türkân MİÇOOĞULLARI

         Karaman                İzmir

       Kâtip Üye        Kâtip Üye