Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 1 2000-05-28T11:44:00Z 2004-02-23T09:04:00Z 2004-02-23T09:04:00Z 3 583 3328 27 6 4087 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

51 inci Birleşim

11 Şubat 2004 Çarşamba

 

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak iki oturum yaptı.  

 

Aksaray Milletvekili Ali Rıza Alaboyun, NATO’ya üyelik anlaşmamızın Türkiye Büyük Millet Meclisince onaylanmasının 52 nci yıldönümü ile NATO’daki son gelişmelere,

Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk, Büyük Menderes Nehri taşkınlarını önlemek amacıyla yapımına devam edilen Çine Barajında son yağışlardan sonra meydana gelen hasara,

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Malatya yöresinde tütün ekiminin yasaklanması ve tütün alım noktalarının kapatılmasının üreticiler üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin gündemdışı konuşmasına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü cevap verdi.

 

Manisa Milletvekili Nuri Çilingir ve 22 milletvekilinin, kuruüzüm ticaretindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/166) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

 

(9/4,7) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun başkanvekili ve sözcü,

(9/5,6) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye,

Seçimlerini yaptıklarına ilişkin tezkereleri, Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türkiye – Kostarika Parlamentolararası Dostluk Grubunun kurulmasına,

TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın, 4 üncü Avrupa-Akdeniz Meclis Başkanları  Konferansına katılmak üzere Malta Meclis Başkanının resmî davetine icabetine

İlişkin Başkanlık tezkereleri kabul edildi.

 

Kamu vakıfları ile kamu bünyesinde kurulu dernek ve yardımlaşma sandıkları konusunun araştırılarak bu oluşumlardan kaynaklanan sorunların çözümü için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/12, 28) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyeliklerine gruplarınca aday gösterilen milletvekilleri seçildiler; Başkanlıkça, komisyonun başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yapmak üzere toplanacağı gün, saat ve yere ilişkin duyuruda bulunuldu.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152),

3 üncü sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305),

Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden;

 

6 ncı sırasında bulunan, İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına (1/718) (S. Sayısı: 372),

7 nci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması ile Anlaşmada Değişiklik Yapan Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna (1/661) (S. Sayısı: 344),

Dair Kanun Tasarıların görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından,

 

Ertelendi.

Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen:

4 üncü sırasında bulunan, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 17.12.2003 Tarihli ve 5023 (1/724) (S. Sayısı: 339),

 

5 inci sırasında bulunan, At Yarışları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 17.12.2003 Tarihli ve 5022 (1/723) (S. Sayısı: 370),

Sayılı Kanunların, görüşmelerini müteakiben elektronik cihazla yapılan açıkoylamalardan sonra, kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı.

 

12 Şubat 2004 Perşembe günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 17.03’te son verildi.

 

 

 

 

                       

 

 

 

               İsmail ALPTEKİN

     Başkanvekili

 

 

                     

 

 

 

 

 

                     

 

 

            Türkân MİÇOOĞULLARI      Mevlüt AKGÜN

               İzmir         Karaman

       Kâtip Üye        Kâtip Üye