Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 1 2004-02-11T12:59:00Z 2004-02-11T13:18:00Z 2004-02-11T13:18:00Z 4 803 4581 38 9 5625 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

50 nci Birleşim

10 Şubat 2004 Salı

 

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak iki oturum yaptı.

 

Konya Milletvekilleri,

Özkan Öksüz ile

Nezir Büyükcengiz’in,

Konya İlinde bina çökmesi ile, çökmenin oluş sebeplerine, mevcut konutlar bakımından yapılması gereken çalışmalara ilişkin gündemdışı konuşmalarına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü, cevap verdi.

 

Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl, teknoloji geliştirme bölgelerine ilişkin gündemdışı bir konuşma yaptı.

 

Slovenya Ulusal Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanının TBMM Dışişleri Komisyonu üyelerinden oluşan Parlamento Heyetini Slovenya’ya resmî davetine icabet edecekleri daha önce bilgiye sunulan milletvekillerinden mazeret belirtenlerin yerlerine gruplarınca isimleri bildirilen milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 milletvekilinin, uyuşturucu kullanımının nedenleri ve boyutlarının araştırılarak etkin mücadele için (10/164),

Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 26 milletvekilinin, uyuşturucu madde kullanımının aileler ve gençler üzerindeki etkilerinin araştırılarak (10/165),

Alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması;

 

 

 

 

 

 

Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 22 milletvekilinin, kamudaki araştırma ve geliştirme birimleri ve faaliyetleri (8/6),

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili K.Kemal Anadol ve İstanbul Milletvekili Ali Topuz’un, Kıbrıs (8/7),

Konusunda genel görüşme;

Açılmasına ilişkin önergeleri, Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’in, İran’ın Bem kentinde meydana gelen deprem nedeniyle taziye sunmak ve yapılacak yardımlarla ilgili incelemelerde bulunmak üzere İran’a yaptığı resmî ziyarete, Batman Milletvekili Ahmet İnal’ın da katılmasının uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık tezkeresi,

Genel Kurulun 10.2.2004 Salı günkü birleşiminde, sözlü sorular dışındaki diğer denetim konularının görüşülmemesine; gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 17 nci sırasında yer alan 339 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 9 uncu sırasına, daha önce gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve dağıtılmış bulunan 370 ve 372 sıra sayılı kanun tasarılarının 48 saat geçmeden 10 uncu ve 11 inci sıralarına; 32, 33, 34 ve 36 ncı sıralarında yer alan kanun tasarılarının ise 20 ilâ 23 üncü sıralarına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; çalışma sürelerinin ise, bugünkü birleşimde 343 sıra sayılı kanun tasarının görüşmelerinin bitimine kadar, 11.2.2004 Çarşamba günkü birleşimde sözlü soruların görüşülmemesine ve 370 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin bitimine kadar, 12.2.2004 Perşembe günkü birleşiminde de 360 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin bitimine kadar uzatılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi,

Kabul edildi.

 

Gündemin “Sözlü Sorular” kısmının:

 

1 inci            sırasında bulunan             (6/403),

2 nci                        “            “            (6/405),

Esas numaralı sorulara, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan;

 

4 üncü sırasında bulunan             (6/409),

16 ncı       “            “            (6/444),

26 ncı       “            “            (6/463),

Esas numaralı sorulara, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler;

 

 

 

 

5 inci            sırasında bulunan             (6/417) esas numaralı soruya, Devlet Bakanı Ali Babacan;

Cevap verdi; (6/409), (6/417) esas numaralı soru sahipleri de karşı görüşlerini açıkladılar.

 

3 üncü sırasında bulunan             (6/408),

6 ncı                        “            “            (6/422),

7 nci                        “            “            (6/425),

8 inci                        “            “            (6/426),

Esas numaralı sorular, üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından yazılı soruya çevrildi; (6/408), (6/425), (6/426) esas numaralı soru sahipleri görüşlerini açıkladılar.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152),

3 üncü sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305),

Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden, ertelendi.

 

4 üncü sırasında bulunan, Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair (1/526, 1/190, 1/205) (S. Sayısı: 362);

5 inci sırasında bulunan, Yabancılara İkinci El Taşıt Satışı Hakkında (1/728) (S. Sayısı: 363);

6 ncı sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti İle Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Hukukî ve Adlî İşbirliği (1/375) (S. Sayısı: 341),

7 nci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma (1/425) (S. Sayısı: 342),

8 inci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilik Binalarının İnşası İçin Karşılıklı Arsa Tahsisine İlişkin (1/481) (S. Sayısı: 343),

Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında;

Kanun Tasarılarının, görüşmelerini müteakiben elektronik cihazla yapılan açıkoylamalardan sonra, kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı.

 

 

 

11 Şubat 2004 Çarşamba günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 20.16’da son verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               İsmail ALPTEKİN

     Başkanvekili

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

             Mevlüt AKGÜN              Türkân MİÇOOĞULLARI

          Karaman                  İzmir

Kâtip Üye         Kâtip Üye