Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 2 2004-01-29T14:11:00Z 2004-01-29T14:13:00Z 2004-01-29T14:13:00Z 3 570 3251 27 6 3992 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

48 inci Birleşim

28 Ocak 2004 Çarşamba

 

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak beş oturum yaptı.

 

Tekirdağ Milletvekili Erdoğan Kaplan’ın, kapatılması yıldönümünde, köy enstitülerinin eğitim modeli olarak eğitim sistemimizdeki yerine,

Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, yoğun kar yağışı sonrasında Çanakkale’de yaşanan sıkıntılara, yağışın yol açtığı zararlara ve alınması gereken önlemlere,

İlişkin gündemdışı konuşmalarına, Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik cevap verdi.

 

Samsun Milletvekili Suat Kılıç, Meclis Başkanı Bülent Arınç Başkanlığında parlamento heyetiyle Avusturya’ya resmî ziyaretlerindeki izlenimlerine ilişkin gündemdışı bir konuşma yaptı.

 

Diyarbakır Milletvekili Osman Aslan hakkında tanzim edilen soruşturma dosyasının geri gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi okundu; Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyonda bulunan dosyanın hükümete geri verildiği bildirildi.

 

Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu’nun 6/593, 6/594 esas numaralı sözlü sorularını geri aldığına ilişkin önergesi okundu, soruların geri verildiği bildirildi.

 

İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 milletvekilinin:

Başbakanın ticarî ortaklığıyla ilgili iddiaların araştırılarak siyasetçilerin ticarî faaliyetleri konusundaki ilkelerin belirlenmesi (10/162),

BDDK ve TÜBİTAK üyeliklerine atamalar konusundaki iddiaların araştırılması (10/163),

 

 

 

 

 

 

 

 

Amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

(10/69, 118) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının süre uzatımına ilişkin tezkeresi okundu; daha önce verilen 3 aylık çalışma süresini doldurması nedeniyle, İçtüzüğün 105 inci maddesine göre, komisyona 1 aylık kesin süre verildiği bildirildi.

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya’ya yaptığı resmî ziyarete katılmaları uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi kabul edildi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152),

3 üncü sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305),

Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden;

 

6 ncı sırasında bulunan, Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı; Uzman Erbaş Kanununun Bazı Maddeleri ile Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununun 17 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin (1/526, 1/190, 1/205) (S. Sayısı: 362),

7 nci sırasında bulunan, Yabancılara İkinci El Taşıt Satışı Hakkında Kanun Tasarısının (1/728) (S. Sayısı: 363) ,

Görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından;

 

Ertelendi.

 

 

 

 

 

 

 

 

4 üncü sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi, (1/741) (S. Sayısı: 356),

5 inci sırasında bulunan, Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması, (1/743, 2/8, 2/15, 2/27, 2/30, 2/119, 2/190) (S. Sayısı: 355),

Hakkında Kanun Tasarılarının, görüşmelerini müteakiben elektronik cihazla yapılan açıkoylamadan sonra, kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı.

 

 

Genel Kurul çalışmalarına 5 Şubat.2004 Perşembe günü ara verilmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi.

 

29 Ocak 2004 Perşembe günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 01.27’de son verildi.

 

 

 

 

 

   Yılmaz ATEŞ

     Başkanvekili

 

                       

 

 

 

                       

 

 

               Enver YILMAZ Yaşar TÜZÜN                        

                Ordu               Bilecik                       

Kâtip Üye         Kâtip Üye