Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 20 2004-01-28T13:01:00Z 2004-01-28T13:21:00Z 2004-01-28T13:21:00Z 4 908 5180 43 10 6361 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

47 nci Birleşim

27 Ocak 2004 Salı

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak iki oturum yaptı.

 

İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek’in, yoğun kar yağışının İstanbul’daki olumsuz etkilerine,

Ordu Milletvekili Hamit Taşçı’nın, gençliği tehdit eden ve giderek artan uyuşturucu kullanımına karşı alınması gereken tedbirlere,

İlişkin gündemdışı konuşmalarına, İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu cevap verdi.

 

Antalya Milletvekili Nail Kamacı, ülkemizi son dönemlerde çok etkileyen ve can ve mal kayıplarına sebep olan doğal afetlere karşı alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı bir konuşma yaptı.

 

Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın (6/823),

Adana Milletvekili Kemal Sağ’ın (6/566),

İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol’un (6/431),

Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel’in (6/895, 6/896, 6/908),

Esas numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına dair önergeleri okundu; soruların geri verildiği bildirildi.

 

Eskişehir Milletvekili Cevdet Selvi ve 22 milletvekilinin, öncelikle sokakta yaşayan çocuklar arasında yaygınlaşan ve toplumun geleceğini tehlikeye düşüren uyuşturucu kullanımı konusunda (10/160),

Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 24 milletvekilinin, OHAL uygulamasının sonuçlarının incelenerek (10/161),

Alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

 

Genel Kurulun 27.1.2004 Salı günkü (bugün) birleşiminde; gündemin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmının 25 inci sırasında yer alan (10/51) esas numaralı Meclis Araştırması önergesinin öngörüşmelerinin bitiminden sonra kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine ve gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 18 inci sırasında yer alan 338 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 4 üncü sırasına, 19 uncu sırasında yer alan 340 sıra sayılı kanun tasarısının 5 inci sırasına, daha önce gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve bastırılarak dağıtılmış bulunan 356, 355, 362 ve 363 sıra sayılı kanun tasarılarının 48 saat geçmeden 6, 7, 8 ve 9 uncu sıralarına, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 ve 31 inci sıralarından yer alan kanun tasarılarının ise bu kısmın 10 ilâ 20 nci sıralarına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; çalışma süresinin bugünkü birleşimde 340 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin bitimine kadar, 28.1.2004 Çarşamba günkü birleşimde de sözlü soruların görüşülmemesine ve 363 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin bitimine kadar uzatılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi.

 

Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut ve 2 milletvekilinin; Geri Kalmış İllerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/199), İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesinin, önergeye konu teklif Plan ve Bütçe Komisyonunca görüşülerek sonuçlandırıldığından, gündemden çıkarıldığı,

 

İzmir Milletvekili Enver Öktem’in; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/176), İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesinin, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edilmediği,

Açıklandı.

 

Millî Savunma Komisyonunda açık bulunan ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna düşen 1 üyeliğe, Grubunca aday gösterilen Sivas Milletvekili Orhan Taş,

 

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda açık bulunan ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna düşen 1 üyeliğe, Grubunca aday gösterilen Van Milletvekili Halil Kaya,

Seçildi.

 

Gündemin “Sözlü Sorular” kısmının:

 

1 inci            sırasında bulunan             (6/402),

3 üncü     “            “            (6/404),

8 inci            “            “            “            (6/415),

11 inci       “            “            (6/420),

12 nci       “            “            (6/421),

Esas numaralı sorulara, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu;

 

7 nci            sırasında bulunan             (6/413),

10 uncu     “            “            (6/418),

17 nci       “            “            (6/427),

Esas numaralı sorulara, Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik;

 

14 üncü sırasında bulunan (6/424) esas numaralı soruya, TBMM Başkanvekili İsmail Alptekin,

 

22 nci sırasında bulunan       (6/433),

32 inci       “            “            (6/454),

Esas numaralı sorulara, Devlet Bakanı Beşir Atalay,

Cevap verdi; (6/418), (6/427) esas numaralı soru sahipleri de karşı görüşlerini açıkladı.

 

2 nci            sırasında bulunan             (6/403),

4 üncü     “            “            (6/405),

5 inci                        “            “            (6/408),

6 ncı                        “            “            (6/409),

9 uncu     “            “            (6/417),

13 üncü     “            “            (6/422),

15 inci                       “                       “                       (6/425),

16 ncı       “            “            (6/426),

18 inci       “            “            (6/428),

19 uncu     “            “            (6/429),

20 nci                       “                       “                       (6/430),

23 üncü                       “                       “                       (6/434),

24 üncü     “            “            (6/435),

25 inci                       “                       “                       (6/436),

26 ncı       “            “            (6/437),

27 nci       “            “            (6/444),

28 inci       “            “            (6/446),

29 uncu     “            “            (6/447),

30 uncu     “            “            (6/449),

31 inci       “            “            (6/453),

Esas numaralı sorular, ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, ertelendi.

 

 

Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 23 milletvekilinin, tarım ve hayvancılık alanındaki sorunların araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin (10/51) öngörüşmeleri tamamlandı; yapılan oylamadan sonra, Meclis araştırması açılmasının kabul edilmediği açıklandı.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152),

3 üncü sırasında bulunan Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305),

Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden, ertelendi.

 

4 üncü sırasına alınan, Gülhane Askerî Tıp Akademisi (1/694) (S.Sayısı: 338),

 

5 inci sırasına alınan, Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri (1/729) (S.Sayısı: 340),

 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarılarının, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı.

 

28 Ocak 2004 Çarşamba günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 19.50’de son verildi.

 

 

 

 

 

   Yılmaz ATEŞ

     Başkanvekili

 

                       

 

 

 

                       

 

 

Yaşar TÜZÜN                Enver YILMAZ

              Bilecik                Ordu

Kâtip Üye         Kâtip Üye