Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 0 2004-03-25T08:14:00Z 2004-01-23T12:29:00Z 2004-01-23T12:29:00Z 3 591 3374 28 6 4143 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

46 ncı Birleşim

22 Ocak 2004 Perşembe

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak üç oturum yaptı.

 

Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan, Hirfanlı Baraj Gölünün su sporları merkezi haline dönüştürülmesinin önemine,

Ağrı Milletvekili Cemal Kaya, YÖK’le ilgili sorunlara ve İstanbul Üniversitesinde öğrenci hakları konusunda yaşananlara,

Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı, yurt çapında yürütülmekte olan ulusal eğitime destek kampanyasına,

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

 

Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 23 milletvekilinin, Başbakanlık Müsteşarının bazı görüş ve uygulamaları konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/5), Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu hakkında tanzim edilen soruşturma dosyasının geri gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi okundu; Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyonda bulunan dosyanın hükümete geri verildiği bildirildi.

 

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146),

 

 

 

 

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152),

3 üncü sırasında bulunan Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305),

Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden;

 

5 inci sırasında bulunan ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 17.12.2003 Tarihli ve 5023 Sayılı Kanunun (1/724) (S. Sayısı: 339) görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından;

 

Ertelendi.

 

4 üncü sırasında bulunan ve görüşmelerine devam olunan Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları İle İlişkilerine Dair (1/701) (S. Sayısı: 334),

6 ncı sırasında bulunan, Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Gelir veya Aylık Almakta Olanların Gelir ve Aylıklarında Artış ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında (1/745) (S. Sayısı: 354),

7 nci sırasında bulunan, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair (1/690) (S. Sayısı: 289),

9 uncu sırasında bulunan, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında (1/716) (S. Sayısı: 319),

10 uncu sırasında bulunan, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair (1/353) (S. Sayısı: 269),

11 inci sırasında bulunan, Askerî Ceza Kanunu ile Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair (1/606) (S. Sayısı: 270),

 

 

 

 

 

 

 

 

12 nci sırasında bulunan, Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında (1/670) (S. Sayısı: 281),

13 üncü sırasında bulunan, Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair (1/685) (S. Sayısı: 331),

Kanun Tasarılarının, yapılan görüşmelerden;

 

8 inci sırasında bulunan, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvence Fonu Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının (1/742) (S. Sayısı: 350), görüşmelerini müteakiben elektronik cihazla yapılan açıkoylamadan;

 

Sonra, kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı.

 

27 Ocak 2004 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 21.22’de son verildi.

 

 

 

 

 

 

             Nevzat PAKDİL

     Başkanvekili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Mehmet DANİŞ  Ahmet KÜÇÜK

        Çanakkale        Çanakkale

Kâtip Üye         Kâtip Üye