TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

45 inci Birleşim

21 Ocak 2004 Çarşamba

 

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak iki oturum yaptı.

 

Gümüşhane Milletvekili Sabri Varan’ın,

Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi’nin,

İş ve İşçi Bulma Kurumunun kuruluşunun 58 inci yıldönümüne,  ülkemizdeki işsizlik sorununa ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmalarına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu,

Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, Uğur Mumcu’nun ölümünün 11 inci yıldönümünde gazeteci yazarın eserlerine; terörle mücadele için alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmasına, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu,

Cevap verdi.

 

Tokat Milletvekili Resul Tosun’un, (6/515, 6/516, 6/517) esas numaralı sözlü sorularını geri aldığına ilişkin önergesi okundu, soruların geri verildiği bildirildi.

 

İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 23 milletvekilinin, TMSF’ye devredilen bankalar ile kamu bankalarından kaynaklanan zararların (10/158),

Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 milletvekilinin, Millî Saraylardaki eserlerin sahteleriyle değiştirilerek yurt dışına kaçırıldığı iddialarının (10/159),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

(9/4, 7) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Geçici Başkanlığının, komisyonun başkan ve kâtip üye seçimine ilişkin tezkeresi, Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

21.1.2004 Çarşamba günü (bugün) bastırılarak dağıtılan ve gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan 354 sıra sayılı kanun tasarısının, 48 saat geçmeden gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 7 nci sırasına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi.

 

 

Türkbank ihalesi sürecinde, malın satımında ve değerinde fesat oluşturacak ilişki ve görüşmelere girdikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 205 inci maddesine uyduğu iddiasıyla, eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ve Devlet eski Bakanı Güneş Taner haklarında kurulması kabul edilen (9/5, 6) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu üyeliklerine, gruplarınca kendilerine düşen üyelikler için 3 katı olarak gösterdikleri adaylar arasından, her grup için ayrı adçekme suretiyle tespit edilen milletvekilleri seçildiler.

 

 

Gündemin “Sözlü Sorular” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan        (6/399),

33 üncü         “          “          (6/440),

34 üncü         “          “          (6/442),

36 ncı            “          “          (6/445),

Esas numaralı sorulara, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü;

 

2 nci  sırasında bulunan        (6/400),

9 uncu           “          “          (6/407),

Esas numaralı sorulara, Devlet Bakanı Beşir Atalay;

 

3 üncü           “          “          (6/401),

8 inci             “          “          (6/406),

12 inci           “          “          (6/410),

Esas numaralı sorulara, Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe;

Cevap verdi; (6/400) esas numaralı soru sahibi de karşı görüşlerini açıkladı.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152),

3 üncü sırasında bulunan Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305),

Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden; ertelendi.

 

4 üncü sırasında bulunan, Telgraf ve Telefon Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (2/234) (S. Sayısı: 336), görüşmelerini müteakiben elektronik cihazla yapılan açıkoylamadan sonra, kabul edilip kanunlaştığı açıklandı.

 

5 inci sırasında bulunan, Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun Tasarısının (1/701) (S. Sayısı: 334), tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı, 1 inci maddesi üzerinde bir süre görüşüldü.

 

22 Ocak 2004 Perşembe günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 18.58’de son verildi.

 

 

 

                                                                 

 

 

 

                                                    Nevzat PAKDİL

                                                       Başkanvekili

 

                           

 

 

 

 

              Ahmet KÜÇÜK                                                                             Mehmet DANİŞ

                   Çanakkale                                                                                       Çanakkale

                   Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye