TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

44 üncü Birleşim

20 Ocak 2004 Salı 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak iki oturum yaptı.

 

Niğde Milletvekili Mahmut Uğur Çetin’in, Türkiye’deki elma yetiştiricilerinin sorunlarına ve alınması gereken önlemlere,

Ağrı Milletvekili Naci Aslan’ın, sağlık personeli yerleştirme sınavında, çiftçilere yapılan gelir desteği ödemelerine ve Ağrı İlinde yaşanan bazı temel sorunlara,

İlişkin gündemdışı konuşmalarına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü;

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, İstanbul-Kasımpaşa’da yaşanan hırsızlık ve gasp olaylarına ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşmasına, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu;

 

Cevap verdi.

 

Avrupa-Akdeniz Parlamenterler Forumunun Brüksel’de yapılacak çalışma grubu toplantısına katılacak milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkeresi;

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının:

 

Nisan, Mayıs ve Haziran 2002 Ayları (5/2) (S.Sayısı: 328),

Temmuz, Ağustos ve Eylül 2002 Ayları (5/3) (S. Sayısı: 329),

Ekim, Kasım ve Aralık 2002 Ayları (5/4) (S. Sayısı: 330),

Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporları;

 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Tokat Milletvekili İbrahim Çakmak ve 26 milletvekilinin, Kelkit Havzasının ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlarının araştırılarak bölgenin kalkınması ve potansiyelinin değerlendirilmesi için (10/156),

 

 

 

Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 21 milletvekilinin, katı atıklardan kaynaklanan sorunların araştırılarak (10/157),

 

Alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref’in, Genel Kurula hitaben konuşma yapma isteği;

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç’ın Avrupa Parlamentosu Başkanının AB genişleme sürecine katılan ülkelerin parlamento başkanlarıyla Budapeşte’de gerçekleştireceği toplantıya katılmasına,

 

Bazı milletvekillerinin, belirtilen sebep ve sürelerle izinli sayılmalarına,

 

İlişkin Başkanlık tezkereleri;

 

Genel Kurulun 20.1.2004 Salı günkü birleşiminde; gündemin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmının 25 inci sırasında yer alan (10/51) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin görüşmesinin yapılmasına, gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 23 üncü sırasında yer alan 336 sıra sayılı, 22 nci sırasında yer alan 334 sıra sayılı, 20 nci sırasında yer alan 289 sıra sayılı, 5 inci sırasında yer alan 319 sıra sayılı, 15 inci sırasında yer alan 269 sıra sayılı, 16 ncı sırasında yer alan 270 sıra sayılı, 19 uncu sırasında yer alan 281 sıra sayılı, 21 inci sırasında yer alan 331 sıra sayılı kanun tasarıları ve teklifinin, bu kısmın 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü sıralarına, daha önce gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve dağıtılan 339 ve 350 sıra sayılı kanun tasarılarının ise, 48 saat geçmeden 6 ncı ve 8 inci sıralarına alınmasına, 22.1.2004 Perşembe günkü birleşimde de, çalışma süresinin, 331 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin bitimine kadar uzatılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi;

 

Kabul edildi.

 

Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün; 4876 sayılı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Üreticilere Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Tarımsal Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (2/191), İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesinin, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edilmediği açıklandı.

 

 

 

 

Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref, Türkiye-Pakistan ilişkileri ve dünyadaki gelişmeler konusunda Genel Kurula hitaben bir konuşma yaptı.

 

Gündemin “Sözlü Sorular” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan        (6/381),

6 ncı              “          “          (6/394),

22 nci            “          “          (6/412),

24 üncü         “          “          (6/414),

39 uncu         “          “          (6/432),

45 inci           “          “          (6/438),

46 ncı            “          “          (6/439),

48 inci           “          “          (6/441),

54 üncü         “          “          (6/448),

56 ncı            “          “          (6/452),

Esas numaralı sorulara, Sağlık Bakanı Recep Akdağ;

 

2 nci  sırasında bulunan        (6/382),

3 üncü           “          “          (6/384),

Esas numaralı sorulara, Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik;

 

7 nci              “          “          (6/396),

8 inci             “          “          (6/397),

9 uncu           “          “          (6/398),

Esas numaralı sorulara, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu;

 

Cevap verdi; (6/381), (6/412), (6/396), (6/397), (6/398) esas numaralı soru sahipleri de karşı görüşlerini açıkladılar.

 

 

4 üncü sırasında bulunan     (6/385),

5 inci             “          “          (6/389),

Esas numaralı sorular, üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından yazılı soruya çevrildi.

 

 

 

 

 

 

Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 23 milletvekilinin, tarım ve hayvancılık alanındaki sorunların araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin (10/51) öngörüşmelerine bir süre devam edildi.

 

21 Ocak 2004 Çarşamba günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 18.52’de son verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Nevzat PAKDİL

                                                                     Başkanvekili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Mehmet DANİŞ                                                                             Ahmet KÜÇÜK

                   Çanakkale                                                                                       Çanakkale

                   Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye