Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 0 2004-01-16T14:01:00Z 2004-01-16T14:01:00Z 2004-01-16T14:01:00Z 2 389 2221 18 4 2727 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

43 üncü Birleşim

15 Ocak 2004 Perşembe

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak üç oturum yaptı.

 

Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki, Kırıkkale İlinin sosyal ve ekonomik sorunlarıyla, Kırıkkale Üniversitesinin çözüm üzerindeki etkilerine ilişkin gündemdışı bir konuşma yaptı.

Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır’ın, Kırşehir İlinde yaşanan sıkıntılara, özellikle çiftçilerin sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmasına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü,

Manisa Milletvekili Ufuk Özkan’ın, Sağlık Bakanlığının Millî Eğitim Bakanlığıyla birlikte yapmış olduğu sözleşmeli personel alımıyla ilgili sınavın yöntemine ve buna bağlı olarak yapılan atamalardaki sorunlara ilişkin gündemdışı konuşmasına, Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik,

Cevap verdi.

 

(9/3) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi, Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Romano Prodi’nin Genel Kurula hitaben konuşma yapma isteği kabul edildi.

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152),

3 üncü sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305),

Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden;

 

4 üncü sırasında bulunan, Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 14 Milletvekilinin; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifinin (2/182) (S.Sayısı:300),

 

5 inci sırasında bulunan, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/716) (S. Sayısı: 319),

Görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından;

Ertelendi.

6 ncı sırasında bulunan, Elektronik İmza Kanunu Tasarısının (1/613) (S. Sayısı: 333), yapılan görüşmelerden sonra, kabul edilip kanunlaştığı açıklandı.

 

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Romano Prodi, Türkiye’nin Avrupa Birliğine adaylığı konusunda bilgi vermek üzere Genel Kurula hitaben bir konuşma yaptı.

 

20 Ocak 2004 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 18.46’da son verildi.

 

 

                       

 

 

             Nevzat PAKDİL

     Başkanvekili

 

                       

 

 

 

 

 

 

                       

 

Suat KILIÇ              Türkân MİÇOOĞULLARI

            Samsun                  İzmir

Kâtip Üye         Kâtip Üye