Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 0 2004-03-17T12:47:00Z 2004-01-15T13:14:00Z 2004-01-15T13:14:00Z 8 1531 8727 72 17 10717 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

42 nci Birleşim

14 Ocak 2004 Çarşamba

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak beş oturum yaptı.

 

Samsun Milletvekili Mustafa Demir, Türkiye’nin dünya turizmindeki konumuna ve Karadeniz Bölgesinin, Türkiye, turizmindeki yerine,

Hatay Milletvekili Züheyir Amber, Akdeniz ülkeleri arasında “sürdürülebilir kalkınma” ilkesi temelinde “Global Water Partnership” ve “MİO-ECSDE” adlı çevre kuruluşlarının yürüttükleri su ve su kirlenmesinden doğan sorunlara,

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

 

Aksaray Milletvekili Ali Rıza Alaboyun’un, sosyal güvenlik sistemindeki gelişmeler ve bireysel emeklilik sisteminde yaşanan sorunlara ilişkin gündemdışı konuşmasına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu cevap verdi.

 

Bankacılık ve finans sektörünün sağlıklı bir yapı ve işleyişe kavuşturulması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/10, 11, 36, 39 ve 127) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimine ilişkin tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Doğalgaz alım anlaşmalarında devlet alım satımına fesat karıştırdığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 205 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer ile ayrıca bakanlıkları sırasında uyguladıkları yanlış ve usulsüz enerji politikalarında ilgili kurum ve kuruluşların uyarılarını dikkate almayarak kamuyu zarara uğrattıkları ve bu suretle görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma fiillerini işledikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 uncu maddesinin ikinci fıkrasına ve 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanları Mustafa Cumhur Ersümer ve Zeki Çakan ile bakanlığı

 

 

 

 

sırasında enerji ve doğalgaz anlaşmalarında Türkiye aleyhine anlaşma ve uygulamaların yapılmasına yol açtığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 205 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer ile ayrıca bakanlıkları sırasında DSİ Genel Müdürlüğünde usulsüz uygulamalara onay verdikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 ve 366 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski bakanları Mustafa Cumhur Ersümer ve Zeki Çakan haklarında kurulması kabul edilen (9/4, 7) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu üyeliklerine, gruplarınca kendilerine düşen üyelikler için 3 katı olarak gösterdikleri adaylar arasından, her grup için ayrı adçekme suretiyle tespit edilen milletvekilleri seçildiler; Başkanlıkça, Komisyonun başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yapmak üzere toplanacağı gün, saat ve yere ilişkin duyuruda bulunuldu.

 

Gündemin “Sözlü Sorular” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan             (6/369),

2 nci                        “            “            (6/372),

3 üncü     “            “            (6/374),

5 inci             “            “            (6/378),

Esas numaralı sorular, üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından yazılı soruya çevrildi.

 

4 üncü sırasında bulunan                        (6/375),

10 uncu                       “                       “                       (6/387),

12 nci                       “                       “                       (6/392),

14 üncü     “            “            (6/395),

97 nci       “            “            (6/490),

Esas numaralı sorulara, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener cevap verdi; (6/490) esas numaralı soru sahibi de karşı görüşlerini açıkladı.

 

6 ncı            sırasında bulunan             (6/381),

7 nci                        “            “            (6/382),

8 inci                        “            “            (6/384),

9 uncu     “            “            (6/385),

11 inci       “            “            (6/389),

13 üncü     “            “            (6/394),

15 inci                       “                       “                       (6/396),

16 ncı       “            “            (6/397),

 

 

 

 

 

17 nci       “            “            (6/398),

18 inci       “            “            (6/399),

19 uncu     “            “            (6/400),

20 nci                       “                       “                       (6/401),

21 inci       “            “            (6/402),

22 nci                       “                       “                       (6/403),

23 üncü                       “                       “                       (6/404),

24 üncü     “            “            (6/405),

25 inci                       “                       “                       (6/406),

26 ncı       “            “            (6/407),

27 nci       “            “            (6/408),

28 inci       “            “            (6/409),

29 uncu     “            “            (6/410),

30 uncu     “            “            (6/412),

31 inci       “            “            (6/413),

32 nci       “            “            (6/414),

33 üncü     “            “            (6/415),

34 üncü     “            “            (6/417),

35 inci       “            “            (6/418),

36 ncı       “            “            (6/420),

37 nci       “            “            (6/421),

38 inci       “            “            (6/422),

39 uncu     “            “            (6/424),

40 ıncı       “            “            (6/425),

41 inci       “            “            (6/426),

42 nci       “            “            (6/427),

43 üncü     “            “            (6/428),

44 üncü     “            “            (6/429),

45 inci       “            “            (6/430),

46 ncı       “            “            (6/431),

47 nci       “            “            (6/432),

48 inci       “            “            (6/433),

49 uncu     “            “            (6/434),

50 nci       “            “            (6/435),

 

 

 

 

 

51 inci       “            “            (6/436),

52 nci       “            “            (6/437),

53 üncü     “            “            (6/438),

54 üncü     “            “            (6/439),

55 inci       “            “            (6/440),

56 ncı       “            “            (6/441),

57 nci       “            “            (6/442),

58 inci       “            “            (6/444),

59 uncu     “            “            (6/445),

60 ıncı       “            “            (6/446),

61 inci       “            “            (6/447),

62 nci       “            “            (6/448),

63 üncü     “            “            (6/449),

64 üncü     “            “            (6/452),

65 inci       “            “            (6/453),

66 ncı       “            “            (6/454),

67 nci       “            “            (6/456),

68 inci       “            “            (6/458),

69 uncu     “            “            (6/459),

70 inci       “            “            (6/460),

71 inci       “            “            (6/462),

72 nci       “            “            (6/463),

73 üncü     “            “            (6/464),

74 üncü     “                        (6/465),

75 inci       “            “            (6/467),

76 ncı       “            “            (6/469),

77 nci       “            “            (6/470),

78 inci       “            “            (6/471),

79 uncu   “          “          (6/472),

80 inci       “            “            (6/473),

81 inci       “            “            (6/474),

82 nci       “            “            (6/475),

83 üncü     “            “            (6/476),

84 üncü     “            “            (6/477),

 

 

 

 

85 inci       “            “            (6/478),

86 ncı       “            “            (6/479),

87 nci       “            “            (6/480),

88 inci       “            “            (6/481),

89 uncu     “            “            (6/482),

90 ıncı       “            “            (6/483),

91 inci       “            “            (6/484),

92 nci       “            “            (6/485),

93 üncü     “            “            (6/486),

94 üncü     “            “            (6/487),

95 inci       “            “            (6/488),

96 ncı       “            “            (6/489),

98 inci       “            “            (6/491),

99 uncu     “            “            (6/492),

100 üncü     “            “            (6/493),

101 inci       “            “            (6/494),

Esas numaralı sorular, ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, ertelendi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152),

3 üncü sırasında bulunan Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305),

Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden;

 

15 inci sırasında bulunan, Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 14 Milletvekilinin; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifinin (2/182) (S.Sayısı:300),

 

 

 

 

 

 

 

22 nci sırasında bulunan, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/716) (S. Sayısı: 319),

Görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından;

 

Ertelendi.

 

4 üncü sırasında bulunan, Otobüs ve Otokarlarla Uluslararası Arızî Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının (1/510) (S. Sayısı: 260),

5 inci sırasında bulunan, Merkezî ve Doğu Avrupa İçin Bölgesel Çevre Merkezi Şartının (1/590) (S. Sayısı: 261),

6 ncı sırasında bulunan, Birleşmiş Milletler ve Yardımcı Personelinin Güvenliği Sözleşmesine Katılmamızın (1/364) (S. Sayısı: 273),

7 nci sırasında bulunan, Çocukların Korunması ve Ülkelerarası Evlat Edinme Konusunda İşbirliğine Dair Sözleşmenin (1/595) (S. Sayısı: 283),

8 inci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının (1/370) (S. Sayısı: 291),

9 uncu sırasında bulunan, Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin (1/369) (S. Sayısı: 290),

10 uncu sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının (1/372) (S. Sayısı: 292),

11 inci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının (1/378) (S. Sayısı: 293),

12 nci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının (1/380) (S. Sayısı: 294),

13 üncü sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının (1/416) (S. Sayısı: 295),

14 üncü sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ankara’da 2 Mayıs 1966 Tarihinde İmzalanan Sivil Hava Ulaştırma Anlaşmasına Ek Protokolün (1/486) (S. Sayısı: 296),

16 ncı sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Devleti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının (1/411) (S. Sayısı:309),

17 nci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının (1/412) (S. Sayısı: 310),

 

 

 

 

 

 

 

18 inci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Örgütlü Suçlar, Terörizm ve Diğer Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının (1/612) (S. Sayısı: 313),

19 uncu sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Estonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının (1/483) (S. Sayısı: 311),

20 nci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sahil Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının (1/504) (S. Sayısı: 312),

21 inci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasında Ortak Sınırın Antipersonel Mayınlardan Arındırılması ve Bunların Gelecekte Sınır Koruma Amacıyla Kullanılmaması İçin Bir İkili Rejim Tesis Edilmesi Hakkında Anlaşmanın (1/458) (S. Sayısı: 314),

23 üncü sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının (1/383) (S. Sayısı: 321),

24 üncü sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının (1/382) (S. Sayısı: 320),

25 inci sırasında bulunan, Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesinin (1/285) (S. Sayısı: 211’e 1 inci Ek),

26 ncı sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî İşbirliği Anlaşmasının (1/515) (S. Sayısı: 324),

27 nci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlı Kullanımı İçin İşbirliği Anlaşmasının (1/423) (S. Sayısı: 325),

28 inci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl Kullanımına İlişkin İşbirliği Anlaşması ve Eki Mutabakat Zaptının (1/451) (S. Sayısı: 326),

29 uncu sırasında bulunan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Statüsünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin (1/470) (S. Sayısı: 327),

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarılarının, görüşmelerini müteakiben elektronik cihazla yapılan açıkoylamalarından sonra, kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Ocak 2004 Perşembe günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 21.26’da son verildi.

 

 

 

 

Sadık YAKUT

     Başkanvekili

 

 

 

 

 

 

 

             Mevlüt AKGÜN              Türkân MİÇOOĞULLARI

          Karaman                  İzmir

Kâtip Üye         Kâtip Üye

 

 

 

 

 

 

                       

Suat KILIÇ Yaşar TÜZÜN

            Samsun               Bilecik

Kâtip Üye       Kâtip Üye