Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 1 2004-03-16T13:54:00Z 2004-01-14T15:07:00Z 2004-01-14T15:07:00Z 5 1038 5922 49 11 7272 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

41 inci Birleşim

13 Ocak 2004 Salı

 

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak beş oturum yaptı.

 

Adana Milletvekili Atilla Başoğlu, intihar girişiminde bulunan bir insana karşı orada, izleyici durumunda bulunan insanların tutumlarına,

Bursa Milletvekili Abdulmecit Alp, Osmanlı Devletinin kuruluşunun 705 inci yıldönümüne,

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

 

Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Burdur İli Bucak ve Ağlasun İlçelerinde sel felaketinin meydana getirdiği hasara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmasına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü cevap verdi.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç’ın, Meclis Başkanı Dr. Andreas Khol’un davetine icabetle Avusturya’ya yapacağı resmî ziyarete katılacak heyete ilişkin Başkanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türkiye – Nijerya Parlamentolararası Dostluk Grubunun kurulmasına,

Avrupa-Akdeniz Parlamenter Asamblesine Türkiye Büyük Millet Meclisinin üye olmasına,

 

 

 

 

Avrupa-Akdeniz Parlamenter Forumunun Avrupa- Akdeniz Parlamenter Asamblesi haline dönüştürülmesi amacıyla Brüksel’de yapılacak çalışma grubu toplantılarına Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir heyetin iştirak etmesine,

İlişkin Başkanlık tezkereleri;

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Özbekistan’a yaptığı resmî ziyarete katılan  milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi;

Kabul edildi.

.

Çanakkale Milletvekili İbrahim Köşdere hakkında tanzim edilen soruşturma dosyasının geri gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi okundu; Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyonda bulunan dosyanın hükümete geri verildiği açıklandı.

 

Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 29 milletvekilinin, sözleşmeli sağlık personeli seçme ve yerleştirme sınavının sonuçlarıyla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/155) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırası geldiğinden yapılacağı açıklandı.

 

Genel Kurulun 13 Ocak 2004 Salı günkü birleşiminde sözlü sorular dışındaki diğer denetim konularının görüşülmemesine, gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 16 ncı sırasında yer alan 255 sıra sayılı kanun teklifinin bu kısmın 4 üncü sırasına, daha önce gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve bastırılarak dağıtılan 333 sıra sayılı kanun tasarısının ise 48 saat geçmeden 33 üncü sırasına; 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19,  21, 22, 23 ve 26 ncı sıralarında yer alan kanun tasarı ve teklifleri ile İçtüzük teklifinin ise aynı kısmın 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ve 48 inci sıralarına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine, 14.1.2004 Çarşamba günkü birleşimde de çalışma süresinin 327 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin bitimine kadar uzatılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi, kabul edildi.

 

Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, Afyon İli Sincanlı İlçesinin Adının Sinanpaşa Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin (2/89) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi kabul edildi.

Manisa Milletvekili Nuri Çilingir’in, Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (2/199) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi kabul edilmedi.

 

 

 

 

 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda açık bulunan ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna düşen 1 üyeliğe, Grubunca aday gösterilen Bursa Milletvekili Niyazi Pakyürek seçildi.

 

Bakanlıkları sırasında, ilgili kuruluşların raporlarının gereğinin yapılmasını geciktirerek ve gerekli tedbirleri zamanında almayarak görevlerini yerine getirmemek suretiyle Türkiye Halk Bankasının zarara uğramasına sebep oldukları, usulsüz işlemlerin yapılmasına imkân sağladıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 uncu maddesinin ikinci fıkrasına uyduğu iddiasıyla Devlet eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan ile Devlet eski Bakanı Recep Önal haklarında kurulması kabul edilen (9/3) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu üyeliklerine gruplarınca kendilerine düşen üyelikler için 3 katı olarak gösterdikleri adaylar arasından, her grup için ayrı adçekme suretiyle tespit edilen milletvekilleri seçildiler; Başkanlıkça, Komisyonun başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yapmak üzere toplanacağı gün, saat ve yere ilişkin duyuruda bulunuldu.

 

Gündemin “Sözlü Sorular” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan                        (6/363) esas numaralı soruya, Adalet Bakanı Cemil Çiçek;

 

7 nci sırasında bulunan                        (6/373),

10 uncu                       “                       “                       (6/376),

12 nci                       “                       “                       (6/380),

15 inci                       “                       “                       (6/383),

18 inci                       “                       “                       (6/386),

22 nci                       “                       “                       (6/390),

25 inci                       “                       “                       (6/393),

Esas numaralı sorulara, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü;

 

4 üncü sırasında bulunan                       (6/368),

20 nci                       “                       “                       (6/388),

23 üncü                       “                       “                       (6/391),

Esas numaralı sorulara, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler;

Cevap verdi; (6/363), (6/368) esas numaralı soru sahipleri de karşı görüşlerini açıkladı.

 

2 nci sırasında bulunan             (6/366),

3 üncü     “            “            (6/367),

Esas numaralı sorular, üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından yazılı soruya çevrildi, (6/366) esas numaralı sorulara, soru sahipleri de görüşlerini açıkladı.

 

 

 

 

5 inci sırasında bulunan            (6/369),

6 ncı                         “            “                  (6/372),

8 inci                        “            “                  (6/374),

9 uncu     “            “            (6/375),

11 inci       “            “            (6/378),

13 üncü     “            “            (6/381),

14 üncü     “            “            (6/382),

16 ncı       “            “            (6/384),

17 nci       “            “            (6/385),

19 uncu     “            “            (6/387),

21 inci       “            “            (6/389),

24 üncü     “            “            (6/392),

Esas numaralı sorular, ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, ertelendi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin (1/523) (S. Sayısı: 152),

Kanun Tasarılarının görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden;

 

3 üncü sırasında bulunan ve daha önceki birleşimde 2 nci maddesine kadar görüşmeleri tamamlanan Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305) görüşmeleri, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığının teklifi üzerine, 2 nci ve 3 üncü maddeleri İçtüzüğün 88 inci maddesine göre Komisyona geri verildiğinden;

Ertelendi.

 

4 üncü sırasına alınan, Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin (2/169) (S. Sayısı: 255), yapılan görüşmelerinden sonra;

 

5 inci sırasında alınan, Avrasya Posta Birliği Kuruluş Yasasının (1/435)  (S. Sayısı: 258),

6 ncı sırasında alınan, Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Altıncı Ek Protokolün (1/475) (S. Sayısı: 259),

 

 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarılarının, görüşmelerini müteakiben elektronik cihazla yapılan açıkoylamalardan sonra;

 

Kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı.

 

14 Ocak 2004 Çarşamba günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 19.00’da son verildi.

 

 

 

 

Sadık YAKUT

     Başkanvekili

 

 

 

 

 

 

 

Suat KILIÇ              Türkân MİÇOOĞULLARI

            Samsun                 İzmir

Kâtip Üye         Kâtip Üye