Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 2 2004-01-09T14:09:00Z 2004-01-09T14:10:00Z 2004-01-09T14:10:00Z 2 442 2524 21 5 3099 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

40 ıncı Birleşim

8 Ocak 2004 Perşembe

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak üç oturum yaptı.

 

Uşak Milletvekili Ahmet Çağlayan’ın, nişasta bazlı şeker üretimine ağırlık verilmesi dolayısıyla şeker fabrikalarının üretimlerine kota konulmasının zararlarına ve alınması gereken tedbirlere,

Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaplan’ın, GAP kapsamında yer alan Suruç Ovası Sulama Projesinin bir an önce hayata geçirilmesinin bölge tarımına sağlayacağı yararlara,

İlişkin gündemdışı konuşmalarına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü cevap verdi.

 

Mersin Milletvekili Ersoy Bulut, Mersin’in düşman işgalinden kurtarılışının 82 nci yıldönümüne ilişkin gündemdışı bir konuşma yaptı.

 

Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 20 milletvekilinin, polislerin meslekî ve sosyal sorunları konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/154) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen bankalar ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun faaliyetlerinin ve bunlara ilişkin iddiaların araştırılarak bankacılık ve finans sektörünün sağlıklı bir yapı ve işleyişe kavuşturulması amacıyla kurulan (10/10,11,36,39,127) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyeliklerine gruplarınca aday gösterilen milletvekilleri seçildiler; Başkanlıkça, komisyonun başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yapmak üzere toplanacağı gün, saat ve yere ilişkin duyuruda bulunuldu.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin (1/523) (S. Sayısı: 152),

Kanun Tasarılarının görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden,

 

3 üncü sırasında bulunan ve görüşmelerine devam olunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/212) (S. Sayısı: 305), 2 nci maddesine kadar kabul edildi; birleşime verilen aradan sonra Komisyon ve Hükümet yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından,

 

Ertelendi.

 

4 üncü sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kebek Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda Mutabakatın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının (1/598) (S. Sayısı: 251), görüşmelerini müteakiben elektronik cihazla yapılan açıkoylamadan sonra,

5 inci sırasında bulunan, Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/669) (S. Sayısı: 323), görüşmelerini takiben yapılan oylamadan sonra,

Kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı.

 

 

13 Ocak 2004 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 20.27’de son verildi.

 

 

 

 

 

               İsmail ALPTEKİN

Başkanvekili

 

                       

 

 

                       

 

 

             Mevlüt AKGÜN              Türkân MİÇOOĞULLARI

          Karaman                 İzmir

Kâtip Üye         Kâtip Üye

                       

 

 

 

 

                       

 

              Ahmet KÜÇÜK

        Çanakkale

        Kâtip Üye