Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 2 2004-03-10T13:20:00Z 2004-01-08T14:18:00Z 2004-01-08T14:18:00Z 4 973 5549 46 11 6814 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

39 uncu Birleşim

7 Ocak 2004 Çarşamba

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak iki oturum yaptı.

 

Adana Milletvekili Recep Garip, Adana ve Ceyhan’ın düşman işgalinden kurtarılış yıldönümleri ile Şair Akif İnan’ın ölüm yıldönümünde, edebî kişiliğine,

Tokat Milletvekili İbrahim Çakmak, enerji tasarrufunun önemine ve alınması gereken tedbirlere,

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

Aydın Milletvekili Mehmet Semerci’nin, incir üreticilerinin sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmasına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü, cevap verdi.

 

Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 5023 Sayılı Kanunun;

Bazı Belediyelerin Kaldırılması Hakkında 5025,

Bazı Belediye ve Köylerin Denizli Belediyesine Katılmasına İlişkin 5026,

Sayılı Kanunların bazı maddelerinin,

Bir kez daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı;

 

Devlet eski Bakanları Mustafa Yılmaz ve Mehmet Kocabatmaz haklarında, Şırnak İlindeki güvenlik yollarının yapımında yolsuzluk yapıldığı iddiası konusunda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanan öninceleme raporunun Başbakanlıkça TBMM Başkanlığına intikal ettirildiğine; Anayasanın 100 üncü maddesine göre, Meclis soruşturması açılmasının TBMM üye tamsayısının en az onda 1’inin vereceği önergeyle istenebileceğine; böyle bir önerge olmadan Başkanlığın söz konusu dosyalarla ilgili bir işlemi resen yürütmesinin mümkün bulunmadığına, daha önce yapılan uygulamalar doğrultusunda konunun Genel Kurula sunulmasına ve anılan dosyaların milletvekillerinin tetkik ve takdirlerine açılmasının uygun mütalaa edildiğine, ilişkin Başkanlık,

Tezkerereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türkiye-Özbekistan Parlamentolararası Dostluk Grubunun kurulmasına,

 

Slovakya Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Savunma ve Güvenlik Komisyonu Başkanı Viktor Bauer’in, TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve üyelerinden oluşan bir parlamento heyetini Slovakya’ya resmî davetlerine icabet edilmesine,

İlişkin Başkanlık tezkereleri kabul edildi.

 

Bursa Milletvekili Niyazi Pakyürek’in, Millî Savunma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in, Nobel Barış Ödülü Töreni ile Cisco Systems Kamu Hizmetleri Zirvesine katılmak üzere Norveç’e;

Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın, görüşmelerde bulunmak üzere bir heyetle birlikte;

Kosova’ya,

Sudan’a;

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Brüksel’de yapılan Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesine ve Hükümetlerarası Konferansa katılmak üzere, bir heyetle birlikte Belçika’ya,

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül’ün, görüşmelerde bulunmak üzere, bir heyetle birlikte Japonya’ya;

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın, Tahran’da düzenlenen Türkiye-İran Karma Ulaştırma Komisyonu toplantısına katılmak üzere İran’a,

Yaptıkları resmî ziyaretlere katılmaları uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkereleri ile,

 

Genel Kurulun 7 Ocak 2004 Çarşamba günkü (bugün) birleşiminde; gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 46 ncı sırasında yer alan 322 sıra sayılı Kanun Tasarısının bu kısmın 4 üncü sırasına, daha önce gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve bastırılarak dağıtılan 323 sıra sayılı Kanun Tasarısının ise 48 saat geçmeden bu kısmın 10 uncu sırasına alınmasına, diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine ve 8.1.2004 Perşembe günkü birleşimde, çalışma süresinin, 323 sıra sayılı Kanun Tasarısının görüşmelerinin bitimine kadar uzatılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi,

Kabul edildi.

 

Gündemin “Sözlü Sorular” kısmının;

1 inci sırasında bulunan (6/336), esas numaralı soruya, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü,

8 inci                       “                       “                       (6/348),

17 nci                       “                       “                       (6/364),

Esas numaralı sorulara, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan,

Cevap verdi.

 

2 nci sırasında bulunan                        (6/337),

3 üncü                                       “                       (6/338),

4 üncü                       “                       “                       (6/339),

5 inci                       “                       “                       (6/342),

6 ncı                       “                       “                       (6/345),

7 nci                       “                       “                       (6/347),

9 uncu                       “                       “                       (6/349),

10 uncu                       “                       “                       (6/354),

11 inci                       “                       “                       (6/356),

12 nci                       “                       “                       (6/357),

13 üncü                       “                       “                       (6/358),

14 üncü                       “                       “                       (6/359),

15 inci                       “                       “                       (6/362),

Esas numaralı sorular, üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından yazılı soruya çevrildi, (6/337), (6/338), (6/345), (6/356), (6/357), (6/358), (6/362) esas numaralı soru sahipleri de görüşlerini açıkladı.

 

16 ncı sırasında bulunan                        (6/363),

18 inci                       “                       “                       (6/366),

19 uncu                       “                       “                       (6/367),

20 nci                       “                       “                       (6/368),

Esas numaralı sorular, ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, ertelendi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin (1/523) (S. Sayısı: 152),

Kanun Tasarılarının görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden,

 

3 üncü sırasında bulunan, Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere’nin; Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305) görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından,

Ertelendi.

 

4 üncü sırasına alınan, Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/715) (S. Sayısı: 322), görüşmelerini takiben yapılan oylamadan sonra,

 

5 inci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/493) (S. Sayısı: 240),

 

6 ncı sırasına alınan, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında (1/596) (S.Sayısı: 241),

 

7 nci sırasına alınan, İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında (1/597) (S. Sayısı: 242),

 

8 inci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Türkiye-Yunanistan Gaz Bağlantısının Gerçekleştirilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nden Yunanistan Cumhuriyeti’ne Doğal Gaz Arzına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/601) (S. Sayısı: 243),

 

Kanun Tasarılarının, görüşmelerini müteakiben elektronik cihazla yapılan açıkoylamalardan sonra,

Kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı.

8 Ocak 2004 Perşembe günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 19.00’da son verildi.

                       

 

 

 

               İsmail ALPTEKİN

     Başkanvekili

 

                       

 

 

 

 

                       

             Mevlüt AKGÜN               Ahmet KÜÇÜK

          Karaman         Çanakkale

Kâtip Üye         Kâtip Üye