Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 2 2004-01-07T14:22:00Z 2004-01-07T14:23:00Z 2004-01-07T14:23:00Z 3 709 4042 33 8 4963 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

38 inci Birleşim

6 Ocak 2004 Salı

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açıldı.

 

Oturum Başkanı, TBMM Başkanvekili İsmail Alptekin, 2004 yılının, ülkemiz, bölgemiz ve insanlık için barış, huzur ve güven; bütün kurumlarıyla çalışan tam demokrasi; refah ve iyi yaşam; sağlık ve mutluluk getirmesini dileyen bir konuşma yaptı.

 

Antalya Milletvekili Osman Akman’ın, sel felaketinin Antalya’da meydana getirdiği zarara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmasına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü cevap verdi.

İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek, Atatürk’ün Hacıbektaş İlçesini ziyaretinin 84 üncü yıldönümüne ve Hacıbektaş Veli’nin felsefesine,

Ağrı Milletvekili Mehmet Melik Özmen, Ağrı İli Doğubeyazıt İlçesi Ortadirek Köyü İlköğretim Okulunda meydana gelen ve iki öğretmen ile bir öğrencinin hayatlarını kaybetmesine neden olan yangına,

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

 

Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 5019,

 

At Yarışları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 5022,

Sayılı Kanunların bazı maddelerinin bir kez daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Norveç Parlamentosu Dışişleri Komitesi Başkanının TBMM Dışişleri Komisyonu heyetini Norveç’e,

Slovenya Ulusal Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanının TBMM Dışişleri Komisyonu heyetini Slovenya’ya,

Resmî davetlerine icabet edecek milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu’nun (6/807) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi okundu; sorunun geri verildiği bildirildi.

 

İstanbul Milletvekili Hüseyin Besli ve 55 milletvekilinin, bakanlığı sırasında ihalelere fesat karıştırma sonucunu doğuran eylemlerde bulunduğu, ihalelerle ilgili yolsuzluk iddialarına göz yumduğu, gerekli tedbirleri zamanında almadığı ve gerekli soruşturmaları zamanında yaptırmadığı, böylelikle, görevini kötüye kullandığı ve mal varlığında haksız bir artışa sebebiyet verdiği ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 366 ve 240 ıncı maddeleri ile Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 12, 13, 14 ve 15 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Koray Aydın ile ayrıca, bakanlıkları sırasında Karayolları Genel Müdürlüğündeki usulsüz keşif artışlarına onay vermek suretiyle görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla Bayındırlık ve İskân eski Bakanları Koray Aydın ve Abdulkadir Akcan Haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/10), imza sahiplerinden bazılarının imzalarını geri almaları ve Anayasanın aradığı sayıda imza kalmaması nedeniyle, gündemden çıkarıldı

 

Genel Kurulu ziyaret eden Pakistan İslam Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkanı Chaudhry Amir Hussain’e Başkanlıkça "Hoşgeldiniz" denildi.

 

Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 55 milletvekilinin:

Bakanlığı sırasında yapılan ihalelerde usulsüzlüklerde bulunduğu ve bu ihalelerle ilgili yolsuzluk iddialarının tahkikini zamanında yaptırmayarak görevini kötüye kullandığı, aynı zamanda mal varlığında haksız bir artışa sebebiyet verdiği ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 366 ve 240 ıncı maddeleri ile Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 12, 13, 14 ve 15 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Koray Aydın (9/8),

Karadeniz sahil yolu işlerinin ihalesinde müteahhit firmaların önceden anlaştıklarının bilinmesine rağmen, fiyatları ayarlayarak ve rekabete meydan vermeyerek devleti büyük ölçüde zarara uğrattığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 205 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Yaşar Topçu (9/9),

 

Haklarında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergelerinin öngörüşmelerini müteakiben yapılan gizli oylamalardan sonra, kabul edildikleri ve Anayasanın 100 üncü maddesi gereğince, soruşturmaların, siyasî partilerin güçleri oranında komisyonlara verebilecekleri üye sayısının 3 katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her parti için ayrı ayrı adçekme suretiyle kurulacak 15’er kişilik komisyonlar tarafından yürütüleceği açıklandı.

Soruşturma komisyonlarının iki aylık görev sürelerinin, komisyonların başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimlerini tamamlamalarından itibaren başlaması kabul edildi.

 

 

Genel Kurulu ziyaret eden Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşar Esad ve beraberindeki heyete Başkanlıkça "Hoşgeldiniz" denildi.

 

7 Ocak 2004 Çarşamba günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 20.02’de son verildi.

 

 

 

 

                       

 

 

                       

 

 

 

 

               İsmail ALPTEKİN

     Başkanvekili

 

                       

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

             Mevlüt AKGÜN               Ahmet KÜÇÜK

          Karaman         Çanakkale

Kâtip Üye         Kâtip Üye