Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 632 2004-02-26T12:53:00Z 2004-01-09T07:50:00Z 2004-01-09T07:50:00Z 3 698 3981 33 7 4888 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

37 nci Birleşim

25 Aralık 2003 Perşembe

 

TBMM Genel Kurulu saat 13.00’te açılarak üç oturum yaptı

 

Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Atilla Maraş’ın, İstiklal Marşımızın yazarı, Mehmet Âkif Ersoy’un ölümünün 67 nci yıldönümünde, edebî kişiliğine;

Gaziantep Milletvekilleri:

Mahmut Durdu’nun,

Ahmet Yılmazkaya’nın,

Gaziantep İlinin düşman işgalinden kurtarılışının 82 nci yıldönümüne;

İlişkin gündemdışı konuşmalarına, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu, görüşleriyle katkıda bulundu.

Oturum Başkanı ve TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’yü 30 uncu ölüm yıldönümünde rahmet ve minnetle andığına ilişkin bir konuşma yaptı.

 

İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin ve çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/153) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

İzmir Milletvekili Nükhet Hotar Göksel’in, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Daha önce gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve Genel Kurulda okunmuş bulunan; Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Koray Aydın hakkındaki (9/8) esas numaralı; Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Yaşar Topçu hakkındaki (9/9) esas numaralı; Bayındırlık ve İskân eski Bakanları Koray Aydın ve Abdulkadir Akcan haklarındaki (9/10) esas numaralı Meclis soruşturması önergelerinin, öngündemin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmının 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sıralarına alınması ile Anayasanın 100 üncü maddesi gereğince soruşturma açılıp açılmayacağı hususundaki görüşmelerinin, 6 Ocak 2004 Salı günkü birleşimde yapılmasına, bu birleşimde sözlü sorular ile diğer denetim konularının görüşülmemesine ve bu işlerin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılmasına;

Genel Kurul çalışmalarına 30.12.2003 Salı gününden başlamak üzere 2 gün ara verilmesine,

İlişkin Danışma Kurulu önerilerinin,

 

Genel Kurulun 25.12.2003 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde; Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 29 uncu sırasında yer alan 282 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 4 üncü sırasına, daha önce gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan 315, 317, 318 ve 316 sıra sayılı kanun tasarılarının ise 48 saat geçmeden 5, 6, 7 ve 8 inci sıralarına alınmasına ve 9 uncu sıraya kadar olan işlerin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin AK Parti Grubu önerisinin, yapılan görüşmelerden sonra,

Kabul edildikleri açıklandı.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin (1/523) (S. Sayısı: 152),

Kanun Tasarılarının görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden,

3 üncü sırasında bulunan, Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere’nin; Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S.Sayısı: 305) görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından,

Ertelendi.

 

4 üncü sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Belbaşı Tesisinin Kapanması ve Yeni Bir Sismik Araştırma İstasyonunun Faal Hale Getirilmesiyle İlgili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/418) (S. Sayısı: 282),

5 inci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/721) (S.Sayısı: 315),

 

8 inci sırasına alınan, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında (1/720) (S. Sayısı: 316),

 

Kanun Tasarılarının, görüşmelerini müteakiben elektronik cihazla yapılan açıkoylamalardan sonra,

6 ncı sırasına alınan, Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması (1/722) (S.Sayısı: 317),

7 nci sırasına alınan, Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkında Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması (1/719) (S. Sayısı: 318),

Hakkında Kanun Tasarılarının, yapılan görüşmelerden sonra,

 

Kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı

 

6 Ocak 2004 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 22.53’te son verildi.

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

                                                                   Nevzat PAKDİL

                                                                      Başkanvekili

 

                           

 

 

 

 

                   Suat KILIÇ                                                                                   Yaşar TÜZÜN

                      Samsun                                                                                             Bilecik

                    Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye

 

 

                                                                               

 

 

 

                                                                               

 

 

                                                                   Ahmet KÜÇÜK

                                                                        Çanakkale

                                                                        Kâtip Üye