Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 1 2003-12-21T13:31:00Z 2003-12-21T13:32:00Z 2003-12-21T13:32:00Z 3 506 2889 24 5 3547 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

32 nci Birleşim

20 Aralık 2003 Cumartesi

 

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 11.00’de açılarak sekiz oturum yaptı.

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin 20 nci Kuruluş Yıldönümü törenlerine iştirak etmek üzere bu ülkeye yaptığı resmî ziyarete katılması uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi;

 

Genel Kurulun 20 Aralık 2003 Cumartesi günkü (bugün) birleşiminde; gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 4 üncü sırasında yer alan 307 sıra sayılı kanun teklifinin bu kısmın 5 inci sırasına alınmasına, daha önce gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve bastırılarak dağıtılmış bulunan 308 sıra sayılı kanun teklifinin ise, 48 saat geçmeden bu kısmın 4 üncü sırasına alınmasına ve bu birleşimde, günlük bütçe programının tamamlanmasından sonra gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 5 inci sırasındaki işin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin AK Parti Grubu önerisi, yapılan görüşmelerden sonra;

 

Kabul edildi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında bulunan:

 

2004 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 2002 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının (1/688; 1/689; 1/656, 3/370, 3/372, 3/373; 1/657, 3/371) (S.Sayısı: 284, 286, 285, 287) görüşmelerine devam olunarak;

 

Millî Savunma Bakanlığı,

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı,

Karayolları Genel Müdürlüğü,

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,

Çevre ve Orman Bakanlığı,

Orman Genel Müdürlüğü,

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü,

Adalet Bakanlığı,

Yargıtay Başkanlığı,

Danıştay Başkanlığı,

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı,

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü,

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,

2004 malî yılı bütçeleri ile 2002 malî yılı kesinhesapları, kabul edildi.

 

Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında (1/521) (S. Sayısı: 146),

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin (1/523) (S. Sayısı: 152),

Kanun Tasarılarının görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden;

 

Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere’nin; Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305) görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından;

 

Ertelendi.

 

Bazı Belediyelerin Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/216) (S. Sayısı: 308), maddeleri ve tümü üzerindeki müzakereler tamamlandı.

 

CHP Grubuna mensup 20 milletvekilinin, 308 sıra sayılı kanun teklifinin tümünün oylamasının İçtüzüğün 147 nci maddesine göre gizli oylama şeklinde yapılması yolundaki önergeleriyle ilgili usul tartışması yapıldı; Başkanlıkça, önergenin işleme konulmayacağı;

 

İşaretle yapılan oylama sonucunda, kanun teklifinin kabul edilip, kanunlaştığı;

 

 

 

Bazı Belediye ve Köylerin Denizli Belediyesine Katılmasına İlişkin Kanun Teklifinin (2/213) (S. Sayısı: 307) ise, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edilip, kanunlaştığı;

Açıklandı

 

Alınan karar gereğince, 21 Aralık 2003 Pazar günü saat 11.00'de toplanmak üzere, birleşime 05.34’te son verildi.

 

 

 

 

 

 

 

               İsmail ALPTEKİN

     Başkanvekili

 

 

 

 

 

 

 

 

               Enver YILMAZ Yaşar TÜZÜN

                Ordu               Bilecik

Kâtip Üye         Kâtip Üye

 

 

 

 

 

 

 

           Mehmet DANİŞ  Ahmet KÜÇÜK

        Çanakkale        Çanakkale

Kâtip Üye         Kâtip Üye