BIM BIM 2 1 2004-02-20T10:26:00Z 2003-12-21T09:35:00Z 2003-12-21T09:35:00Z 3 564 3218 TBMM 26 6 3951 9.3821 21

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

31 inci Birleşim

19 Aralık 2003 Cuma

 

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 11.00’de açılarak, dört oturum yaptı.

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmelerde bulunmak üzere Kırgızistan ve Tacikistan’a,

Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu’nun Londra’da düzenlenen World Travel Market 2003 Turizm Fuarına katılmak üzere İngiltere’ye,

Yaptıkları resmî ziyaretlere katılması uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkereleri, kabul edildi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında bulunan:

2004 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 2002 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının (1/688; 1/689; 1/656, 3/370, 3/372, 3/373; 1/657, 3/371) (S.Sayısı: 284, 286, 285, 287) görüşmelerine devam olunarak;

 

Başbakanlık,

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü,

Vakıflar Genel Müdürlüğü,

Diyanet İşleri Başkanlığı,

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü,

2004 malî yılı bütçeleri ile, 2002 malî yılı kesinhesapları kabul edildi.

 

Genel Kurulun 19 Aralık 2003 Cuma günkü (bugün) birleşiminde; daha önce gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve bastırılarak dağıtılan 308 sıra sayılı kanun teklifinin 48 saat geçmeden gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 5 inci sırasına alınmasına ve bu birleşimde, günlük bütçe programının tamamlanmasından sonra, gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 6 ncı sırasına kadar olan işlerin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin AK Parti Grubu önerisinin, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edildiği açıklandı.

 

AK Parti Grubu önerisinin görüşmeleri sırasında;

Denizli Milletvekilleri:

Mehmet Uğur Neşşar,

Mustafa Gazalcı,

Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa’nın, konuşmasında, ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşleri kendilerine atfetmesi nedeniyle,

Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan da, Denizli Milletvekilleri Mehmet Uğur Neşşar ile Mustafa Gazalcı’nın, konuşmalarına karşı;

Birer açıklama yaptılar.

 

AK Parti Grup önerisinin oylanması sırasında, gündemin, oturum aralarında getirilen grup önerileriyle değiştirilmelerinin mümkün olamayacağına ve bu oylamanın sonraki birleşimde “Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları“ kısmında yer alarak yapılması gerektiğine ilişkin usul tartışması yapıldı.

 

Bütçe görüşmelerine devam edilerek;

Hazine Müsteşarlığı,

Gümrük Müsteşarlığı,

Dış Ticaret Müsteşarlığı,

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı,

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı,

2004 malî yılı bütçeleri ile 2002 malî yılı kesinhesapları kabul edildi.

 

Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında (1/521) (S. Sayısı: 146),

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin (1/523) (S. Sayısı: 152),

Kanun Tasarılarının görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden;

 

Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere’nin; Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair (2/212) (S. Sayısı: 305),

 

Denizli Milletvekilleri Osman Nuri Filiz, Mehmet Salih Erdoğan, Mehmet Yüksektepe ile Ümmet Kandoğan’ın; Denizli İline Bağlı Akköy İlçesi ile Bazı Belediye ve Köylerin Tüzel Kişiliklerinin Kaldırılarak Denizli Belediye Sınırları İçine Alınması Hakkında (2/213) (S. Sayısı: 307),

Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan’ın, Bazı Belediyelerin Kaldırılması Hakkında (2/216) (S. Sayısı :308),

 

Kanun Tekliflerinin görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından;

 

Ertelendi.

 

Alınan karar gereğince, 20 Aralık 2003 Cumartesi günü saat 11.00'de toplanmak üzere, birleşime 21.17’de son verildi.

 

 

 

 

 

 

 

             Nevzat PAKDİL

     Başkanvekili

                       

 

 

 

 

 

 

 

     Suat KILIÇ              Ahmet KÜÇÜK       

            Samsun        Çanakkale                                                 Kâtip Üye         Kâtip Üye