Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 2 2003-12-18T15:03:00Z 2003-12-18T15:04:00Z 2003-12-18T15:04:00Z 4 833 4750 39 9 5833 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

29 uncu Birleşim

17 Aralık 2003 Çarşamba

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak beş oturum yaptı.

 

İzmir Milletvekili Ahmet Ersin, SSK hastanelerinde yaşanan personel tayinleri nedeniyle karşılaşılan sorunlara ve emeklilerin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara,

Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut, Erzurum’da karla mücadele destek projesi ve ithal kömürle ilgili sorunların çözümü için alınması gereken tedbirlere,

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek’in, faili meçhul cinayetlerde yitirdiğimiz aydınlarımızın anısına ve Necip Hablemitoğlu’nun öldürülüşünün birinci yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşmasına, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, cevap verdi.

 

Bulgaristan Ulusal Meclisi Dış Politika, Savunma ve Güvenlik Komisyonu Başkanının TBMM Dışişleri Komisyonu heyetini Bulgaristan’a resmî davetine icabet edecek milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın Avusturya Meclis Başkanı Andreas Khol’un resmî davetine beraberinde bir Parlamento heyetiyle icabetine ilişkin Başkanlık tezkeresi kabul edildi.

 

Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 66 milletvekilinin, patates yetiştiriciliğinin ve patates üreticilerinin sorunlarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/152) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in görüşmelerde bulunmak üzere Rusya’ya yaptığı resmî ziyarete İstanbul Milletvekili Tayyar Altıkulaç’ın da,

Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun’un görüşmelerde bulunmak üzere İran’a yaptığı resmî ziyarete İstanbul Milletvekili Nevzat Yalçıntaş’ın da,

Katılmalarının uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık tezkerelerinin;

 

Genel Kurulun 17.12.2003 Çarşamba günkü (bugün) birleşiminde; daha önce gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve bastırılarak dağıtılan 307 sıra sayılı kanun teklifinin 48 saat geçmeden gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler kısmının 7 nci sırasına alınmasına ve bu birleşimde gündemin 8 inci sırasına kadar olan işlerin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin AK Parti Grubu önerisinin, yapılan görüşmelerden sonra,

 

Kabul edildikleri açıklandı.

 

Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin’in, konuşmasında, ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşleri kendilerine atfetmesi nedeniylebir açıklama yaptı.

 

Gündemin “Sözlü Sorular” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan             (6/330),

2 nci                        “            “            (6/332),

3 üncü     “            “            (6/334),

Esas numaralı sorular, üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından yazılı soruya çevrildi, soru sahipleri de görüşlerini açıkladı.

 

4 üncü sırasında bulunan                        (6/336),

5 inci                        “                       “                       (6/337),

6 ncı                        “                       “                       (6/338),

7 nci                       “                       “                       (6/339),

8 inci                       “                       “                       (6/342),

10 uncu                       “                       “                       (6/345),

12 nci                       “                       “                       (6/347),

13 üncü                       “                       “                       (6/348),

14 üncü                       “                       “                       (6/349),

15 inci                       “                       “                       (6/354),

17 nci                       “                       “                       (6/356),

18 inci                       “                       “                       (6/357),

19 uncu                       “                       “                       (6/358),

20 nci                       “                       “                       (6/359),

22 nci                       “                       “                       (6/362),

23 üncü                       “                       “                       (6/363),

24 üncü                       “                       “                       (6/364),

26 ncı                       “                       “                       (6/366),

27 nci                       “                       “                       (6/367),

28 inci                       “                       “                       (6/368),

29 uncu                       “                       “                       (6369),

30 uncu                       “                       “                       (6/372),

31 inci                       “                       “                       (6/373),

32 nci                       “                       “                       (6/374),

33 üncü                       “                       “                       (6/375),

34 üncü                       “                       “                       (6/376),

35 inci                       “                       “                       (6/378),

Esas numaralı sorular, ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, ertelendi.

 

9 uncu sırasında bulunan                        (6/343)

16 ncı                       “                       “                       (6/355),

21 inci                       “                       “                       (6/361),

25 inci                       “                       “                       (6/365),

Esas numaralı sorulara, Devlet Bakanı Ali Babacan,

11 inci sırasında bulunan                       (6/346), esas numaralı soruya, İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu,

Cevap verdi; (6/343), (6/346), (6/355) esas numaralı soru sahipleri de karşı görüşlerini açıkladı.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin (1/523) (S. Sayısı: 152),

Kanun Tasarılarının görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden,

Ertelendi.

 

3 üncü sırasında bulunan ve önceki birleşimde 4 üncü maddesine kadar görüşmeleri tamamlanan, At Yarışları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına (1/356) (S. Sayısı: 138),

4 üncü sırasında bulunan, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesine (1/647) (S. Sayısı: 268),

Dair Kanun Tasarılarının, yapılan görüşmelerden sonra;

5 inci sırasında bulunan, Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/681) (S. Sayısı: 306), görüşmelerini müteakiben elektronik cihazla yapılan açıkoylamadan sonra;

 

Kabul edildikleri ve kanunlaştıkları açıklandı.

 

6 ncı sırasında bulunan, Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere’nin; Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S.Sayısı: 305) tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı, maddelerine geçilmesi sırasında istem üzerine elektronik cihazla yapılan yoklamalar sonucunda Genel Kurulda toplantı yetersayısının bulunmadığı anlaşıldığından;

Alınan karar gereğince, 2004 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarıları ile 2002 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarılarını görüşmek için, 18 Aralık 2003 Perşembe günü saat 11.00’de toplanmak üzere, birleşime 22.21’de son verildi.

 

 

 

 

  Yılmaz ATEŞ

Başkanvekili

 

          

 

 

 

 

          

 

     Suat KILIÇ               Enver YILMAZ

           Samsun               Ordu

       Kâtip Üye        Kâtip Üye

 

 

                       

 

 

 

 

Yaşar TÜZÜN

              Bilecik

        Kâtip Üye