Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 0 2004-02-17T13:14:00Z 2003-12-17T13:42:00Z 2003-12-17T13:42:00Z 3 672 3836 31 7 4710 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

28 inci Birleşim

16 Aralık 2003 Salı

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak üç oturum yaptı.

 

Manisa Milletvekili Ufuk Özkan, gençliğin içinde bulunduğu sorunlar ile çözümü için alınması gereken tedbirlere,

Konya Milletvekili Remzi Çetin, Mevlânâ Haftası nedeniyle Hazreti Mevlânâ’nın fikir adamlığına ve kişiliğine,

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

 

Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan’ın, Mersin İlinde yürütülmekte olan tarım faaliyetleri ile çiftçilerin karşılaştıkları sorunlara ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşmasına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü, cevap verdi.

 

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül’ün görüşmelerde bulunmak üzere Yunanistan’a yaptığı resmî ziyarete Düzce Milletvekili Yaşar Yakış’ın da katılmasının uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık tezkeresi,

 

Genel Kurulun 16.12.2003 Salı günkü (bugün) birleşiminde; sözlü sorular dışındaki diğer denetim konularının görüşülmemesine; gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 16 ncı sırasında yer alan 138 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 4 üncü sırasına, 24 üncü sırasında yer alan 268 sıra sayılı kanun tasarısının 5 inci sırasına, daha önce gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve dağıtılmış bulunan 306 sıra sayılı kanun tasarısı ile 305 sıra sayılı kanun teklifinin ise, 48 saat geçmeden bu kısmın 6 ncı ve 7 nci sıralarına alınmasına ve bu birleşimde gündemin 5 inci sırasına kadar olan işlerin bitimine kadar, 17.12.2003 Çarşamba günkü birleşiminde ise 305 sıra sayılı kanun teklifinin bitimine kadar çalışma sürelerinin uzatılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi,

Kabul edildi.

 

Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair İçtüzük Teklifinin (2/149), doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesinin, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edilmediği açıklandı.

 

Gündemin “Sözlü Sorular” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan             (6/314),

2 nci                        “            “            (6/315),

3 üncü     “            “            (6/316),

5 inci             “            “            (6/325),

6 ncı                        “            “            (6/326),

7 nci                        “                       “                       (6/327),

Esas numaralı sorular, üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından yazılı soruya çevrildi, (6/314), (6/326), (6/327) esas numaralı sorulara, soru sahipleri de görüşlerini açıkladı.

 

4 üncü sırasında bulunan                        (6/321),

8 inci                        “                       “                       (6/328),

9 uncu                        “                       “                       (6/329),

Esas numaralı sorulara, Devlet Bakanı Mehmet Aydın;

12 nci sırasında bulunan                        (6/333) esas numaralı soruya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu;

14 üncü sırasında bulunan                       (6/335),

26 ncı                       “                       “                       (6/353),

33 üncü                       “                       “                       (6/360),

43 üncü                       “                       “                       (6/370),

49 uncu                       “                       “                       (6/377),

Esas numaralı sorulara, Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Abdüllatif Şener;

Cevap verdi; (6/328), (6/329), (6/353), (6/370), (6/377) esas numaralı soru sahipleri de karşı görüşlerini açıkladı.

 

10 uncu sırasında bulunan            (6/330),

              11 inci                        “                       “                             (6/332),

13 üncü                       “                       “                             (6/334),

Esas numaralı sorular, ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, ertelendi.

 

Genel Kurulu ziyaret eden Slovakya Cumhurbaşkanı Rudolf Şuster ve beraberindeki heyete Başkanlıkça "Hoşgeldiniz" denildi.

 

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin (1/523) (S. Sayısı: 152),

Kanun Tasarılarının görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden,

Ertelendi.

 

3 üncü sırasında bulunan ve önceki birleşimde tümü üzerindeki görüşmeleri tamamlanan, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek Bazı İşlemler Hakkında Kanun Tasarısının (1/700) (S. Sayısı 304), maddeleriyle ilgili görüşmelerini müteakiben elektronik cihazla yapılan açıkoylamadan sonra, kabul edilip, kanunlaştığı açıklandı

 

4 üncü sırasına alınan, At Yarışları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/356) (S. Sayısı: 138) üzerindeki görüşmeler 4 üncü maddesine kadar tamamlandı; Birleşime verilen aradan sonra komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından müzakereleri ertelendi.

 

17 Aralık 2003 Çarşamba günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 22.37’de son verildi.

 

 

 

 

   Yılmaz ATEŞ

     Başkanvekili

 

 

                       

                       

 

 

 

             Mevlüt AKGÜN Enver YILMAZ        

          Karaman                 Ordu                        

Kâtip Üye        Kâtip Üye