Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 7 2004-02-12T09:06:00Z 2003-12-12T13:04:00Z 2003-12-12T13:04:00Z 2 452 2581 21 5 3169 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

27 nci Birleşim

11 Aralık 2003 Perşembe

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak, yedi oturum yaptı.

 

Kayseri Milletvekili Muharrem Eskiyapan, Çinkur’un özelleştirilmesinin yarattığı sıkıntılara, iş akitleri askıya alınan ve kıdem tazminatı almaya hak kazanan işçilerin içinde bulundukları sıkıntılara ve alınması gereken önlemlere,

İlişkin gündemdışı bir konuşma yaptı.

 

Kilis Milletvekili Hasan Kara’nın, Kilis’in düşman işgalinden kurtarılışının 82 nci yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşmasına, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu,

Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekcioğlu’nun, tarım sektörünün içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara ve yüksek girdi maliyetlerinin yarattığı sorunlara ilişkin gündemdışı konuşmasına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü,

Cevap verdi.

 

Genel Kurulun 11 Aralık 2003 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde; gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 42 nci sırasında yer alan 303 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 3 üncü sırasına, 41 inci sırasında yer alan 301 sıra sayılı kanun tasarısının 5 inci sırasına, daha önce Gelen Kâğıtlar listesinde yayımlanan ve dağıtılmış bulunan 304 sıra sayılı kanun tasarısının da 48 saat geçmeden bu kısmın 4 üncü sırasına alınmasına ve diğerlerinin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine, bu birleşimde gündemin 6 ncı sırasına kadar olan işlerin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin AK Parti Grubu önerisinin, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edildiği açıklandı.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin (1/523) (S. Sayısı: 152),

Kanun Tasarılarının görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden,

4 üncü sırasına alınan, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanununun 14 üncü Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek Bazı İşlemler Hakkında Kanun Tasarısının (1/700) (S. Sayısı 304) görüşmesi ise hükümet yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından,

Ertelendi.

 

3 üncü sırasına alınan, Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin (2/210) (S.Sayısı: 303), yapılan görüşmelerden sonra,

 

5 inci sırasına alınan, Bankalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/693) (S. Sayısı: 301) ), görüşmelerini müteakiben elektronik cihazla yapılan açıkoylamadan sonra,

Kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı.

 

16 Aralık 2003 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 01.30’da son verildi.

 

 

 

                       

 

Sadık YAKUT

     Başkanvekili

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

          Mehmet DANİŞ Ahmet KÜÇÜK

       Çanakkale       Çanakkale

       Kâtip Üye         Kâtip Üye