Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 1 2003-12-11T15:50:00Z 2003-12-11T15:51:00Z 2003-12-11T15:51:00Z 4 1163 6634 55 13 8147 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

26 ncı Birleşim

10 Aralık 2003 Çarşamba

 

 

TBMM Genel Kurulu açılarak yedi oturum yaptı.

 

Oturum Başkanı ve TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, 10 Aralık 2003, Dünya İnsan Hakları Günü ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabul edilişinin 55 inci yıldönümü münasebetiyle,

Bursa Milletvekili Zafer Hıdıroğlu,

Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Atilla Maraş,

Dünya İnsan Hakları Gününün 55 inci,

Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım, Kastamonulu kadınların, yurdumuzun işgalini ve işgal güçlerinin vahşetini protesto etmek amacıyla 10 Aralık 1919 tarihinde gerçekleştirdikleri ilk kadın mitinginin, başkaldırı ve direniş hareketinin 84 üncü,

Yıldönümlerine ilişkin gündemdışı,

Birer konuşma yaptılar.

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Vehbi Zeki Serter’in TBMM’den bir heyeti KKTC’ye resmî davetine icabet edecek heyete ilişkin Başkanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 55 milletvekilinin:

Bakanlığı sırasında yapılan ihalelerde usulsüzlüklerde bulunduğu ve bu ihalelerle ilgili yolsuzluk iddialarının tahkikini zamanında yaptırmayarak görevini kötüye kullandığı, aynı zamanda mal varlığında haksız bir artışa sebebiyet verdiği ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 366 ve 240 ıncı maddeleri ile Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 12, 13, 14 ve 15 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Koray Aydın (9/8),

Karadeniz sahil yolu işlerinin ihalesinde müteahhit firmaların önceden anlaştıklarının bilinmesine rağmen, fiyatları ayarlayarak ve rekabete meydan vermeyerek devleti büyük ölçüde zarara uğrattığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 205 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Bayındırlık ve İskân Eski Bakanı Yaşar Topçu (9/9),

İstanbul Milletvekili Hüseyin Besli ve 55 milletvekilinin, bakanlığı sırasında ihalelere fesat karıştırma sonucunu doğuran eylemlerde bulunduğu, ihalelerle ilgili yolsuzluk iddialarına göz yumduğu, gerekli tedbirleri zamanında almadığı ve gerekli soruşturmaları zamanında yaptırmadığı, böylelikle, görevini kötüye kullandığı ve mal varlığında haksız bir artışa sebebiyet verdiği ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 366 ve 240 ıncı maddeleri ile Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 12, 13, 14 ve 15 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Koray Aydın ile ayrıca, bakanlıkları sırasında Karayolları Genel Müdürlüğündeki usulsüz keşif artışlarına onay vermek suretiyle görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla Bayındırlık ve İskân eski Bakanları Koray Aydın ve Abdulkadir Akcan (9/10)

Haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Anayasanın 100 üncü maddesinde ifade olunan “Meclis, bu istemi en geç bir ay içinde görüşür ve karara bağlar” hükmü uyarınca önergelerin görüşülme gününe dair Danışma Kurulu önerisinin, daha sonra Genel Kurulun onayına sunulacağı açıklandı.

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Belçika ve İspanya’ya yaptığı resmî ziyarete katılmaları uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi kabul edildi.

 

2004 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarıları ile 2002 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarılarının Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmının 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü sıralarında yer almasına; bütçe görüşmelerine 18.12.2003 Perşembe günü saat 11.00’de başlanması ve bitimine kadar, resmî tatil günleri dahil, hergün saat 11.00’den 13.00’e ve 14.00’den günlük programın tamamlanmasına kadar çalışmalara devam olunmasına ve görüşmelerin yedi günde tamamlanmasına;

Başlangıçta bütçenin tümü üzerinde gruplar ve hükümet adına yapılacak konuşmaların (hükümetin sunuş konuşması hariç) 1’er saat (bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir), kişisel konuşmaların 10’ar dakika ile sınırlandırılmasına;

Bakanlık ve daire bütçeleri üzerindeki görüşmelerin 10 turda tamamlanmasına, 10 uncu turun bitiminden sonra Bütçe Kanunu Tasarılarının maddelerinin oylanmasına;

İçtüzüğün 72 nci maddesi gereğince yapılacak görüşmelerde her turda gruplar ve hükümet adına yapılacak konuşmaların 45’er dakika (bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir), kişisel konuşmaların 10’ar dakika olmasına; kişisel konuşmalarda her turda İçtüzüğün 61 inci maddesine göre biri lehte, biri aleyhte olmak üzere iki üyeye söz verilmesine ve bir üyenin birden fazla turda söz kaydı yaptıramamasına;

Bütçe görüşmelerinde soruların gerekçesiz olarak yerinden sorulmasına ve her tur için soru cevap işleminin 20 dakika ile sınırlandırılmasına;

Bütçe görüşmelerinin sonunda gruplara ve hükümete 1’er saat süre ile söz verilmesine (bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir); İçtüzüğün 86 ncı maddesine göre yapılacak kişisel konuşmaların 10’ar dakika olmasına;

İlişkin Danışma Kurulu önerisinin,

Genel Kurulun 10 Aralık 2003 Çarşamba günkü (bugün) birleşiminde sözlü soruların görüşülmemesine, gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 34 üncü sırasında yer alan 298 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 3 üncü sırasına, 35 inci sırasında yer alan 299 sıra sayılı kanun tasarısının 4 üncü sırasına; daha önce gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve dağıtılmış bulunan 302 sıra sayılı kanun tasarısının 48 saat geçmeden bu kısmın 5 inci sırasına alınmasına ve bu birleşimde gündemin 6 ncı sırasına kadar olan işlerin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin AK Parti Grubunun önerisinin, yapılan görüşmelerden sonra,

 

Kabul edildikleri açıklandı.

 

2004 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarıları ile 2002 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarılarının Genel Kurulda görüşme programının bastırılıp dağıtıldığına; bütçeler üzerinde şahısları adına söz almak isteyen sayın üyelerin söz kayıt işlemlerinin 11.12.2003 Perşembe günü 09.30 ile 10.30 saatleri arasında Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Toplantı Salonunda Başkanlık Divanı Kâtip Üyelerince yapılacağına; söz kaydını her sayın üyenin bizzat yaptırması gerektiğine, başkası adına söz kaydı yapılmayacağına; 11.12.2003 Perşembe günü 09.30 ile 10.30 saatleri dışındaki söz kayıtlarının Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünde yapılacağına; Genel Kurulun aldığı karara uygun olarak kişisel söz kaydının, bütçenin tümü üzerinde, her tur için ve bütçe görüşmelerinin sonunda, lehte ve aleyhte olmak üzere ve sadece biri hakkında yapılacağına; bir milletvekilinin, sadece bir tur için söz kaydı yaptırabileceğine ilişkin Başkanlıkça duyuruda bulunuldu.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin (1/523) (S. Sayısı: 152),

Kanun Tasarılarının görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden, ertelendi.

 

3 üncü sırasına alınan, Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun (1/704) (S. Sayısı: 298) ile,

4 üncü sırasına alınan, Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununun Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair (1/703) (S.Sayısı: 299),

Kanun Tasarılarının, yapılan görüşmelerden sonra,

5 inci sırasına alınan, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu Tasarısının (1/692) (S. Sayısı: 302), görüşmelerini müteakiben elektronik cihazla yapılan açıkoylamadan sonra,

Kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı.

 

 

11 Aralık 2003 Perşembe günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 01.22’de son verildi.

 

                       

 

 

 

 

 

                       

 

 

Sadık YAKUT

     Başkanvekili

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

          Mehmet DANİŞ Ahmet KÜÇÜK

       Çanakkale       Çanakkale

       Kâtip Üye        Kâtip Üye

 

 

                       

 

 

 

 

 

Yaşar TÜZÜN

             Bilecek

        Kâtip Üye