Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 1 2003-12-10T12:19:00Z 2003-12-10T12:19:00Z 2003-12-10T12:19:00Z 3 690 3935 32 7 4832 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

25 inci Birleşim

9 Aralık 2003 Salı

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak üç oturum yaptı.

 

Karaman Milletvekili Yüksel Çavuşoğlu, Ermenek’te bir maden ocağında meydana gelen grizu patlamasına, bundan sonrası için alınması gereken emniyet tedbirlerine ve Suriye-Türkiye Dostluk Grubunun daveti üzerine Suriye’ye yaptıkları resmî ziyarete,

Sıvas Milletvekili Osman Kılıç, tarımsal kalkınmanın önemine, Sıvas İlinin çeşitli sorunları ile, çiftçiler üzerinde yarattığı olumsuz etkilere ve alınması gereken önlemlere,

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

 

Antalya Milletvekili Osman Özcan’ın, muz üreticilerinin sorunları ile kaçak muz ticaretinin üreticiler üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin gündemdışı konuşmasına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü cevap verdi.

 

Samsun Milletvekili Mehmet Kurt ve 20 milletvekilinin, kapkaç olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş’ın, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Vehbi Zeki Serter’in TBMM’den bir heyeti KKTC’ye resmî davetlerine icabet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi kabul edildi.

 

 

 

 

Gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan, İstanbul Milletvekili Hüseyin Besli ve 63 milletvekilinin, bakanlıkları sırasında ilgili kuruluşların raporlarının gereğinin yapılmasını geciktirerek ve gerekli tedbirleri zamanında almayarak görevlerini yerine getirmemek suretiyle Türkiye Halk Bankasının zarara uğramasına sebep oldukları, usulsüz işlemlerin yapılmasına imkân sağladıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 uncu maddesinin ikinci fıkrasına uyduğu iddiasıyla Devlet eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin Özkan ile Devlet eski Bakanı Recep Önal (9/3);

 

2 nci sırasında bulunan ve birleştirilerek görüşülen,

İstanbul Milletvekili Hüseyin Besli ve 63 milletvekilinin, doğalgaz alım anlaşmalarında devlet alım satımına fesat karıştırdığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 205 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer ile ayrıca bakanlıkları sırasında uyguladıkları yanlış ve usulsüz enerji politikalarında ilgili kurum ve kuruluşların uyarılarını dikkate almayarak kamuyu zarara uğrattıkları ve bu suretle görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma fiillerini işledikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 uncu maddesinin ikinci fıkrasına ve 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanları Mustafa Cumhur Ersümer ve Zeki Çakan (9/4) ile,

Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 55 milletvekilinin, Bakanlığı sırasında enerji ve doğalgaz anlaşmalarında Türkiye aleyhine anlaşma ve uygulamaların yapılmasına yol açtığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 205 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer ile ayrıca bakanlıkları sırasında DSİ Genel Müdürlüğünde usulsüz uygulamalara onay verdikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 ve 366 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski bakanları Mustafa Cumhur Ersümer ve Zeki Çakan (9/7);

 

3 üncü sırasında bulunan ve birleştirilerek görüşülen,

İstanbul Milletvekili Hüseyin Besli ve 58 milletvekilinin (9/5) ile,

Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 55 milletvekilinin (9/6),

Türkbank ihalesi sürecinde malın satımında ve değerinde fesat oluşturacak ilişki ve görüşmelere girdikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 205 inci maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan A. Mesut Yılmaz ve Devlet eski Bakanı Güneş Taner;

Haklarında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergelerinin, öngörüşmelerini müteakiben yapılan gizli oylamaları sonucunda, kabul edildikleri ve Anayasanın 100 üncü maddesi gereğince, soruşturmaların, siyasî partilerin güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının 3 katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her parti için ayrı ayrı adçekme suretiyle kurulacak 15 kişilik bir komisyon tarafından yürütüleceği açıklandı.

 

15 üyeden teşekkül edecek komisyonların iki aylık çalışma sürelerinin, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimleri tarihinden başlamak üzere olması, kabul edildi.

 

10 Aralık 2003 Çarşamba günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 22.20’de son verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sadık YAKUT

     Başkanvekili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Ahmet KÜÇÜK           Mehmet DANİŞ

       Çanakkale       Çanakkale

        Kâtip Üye       Kâtip Üye