Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 4 2003-12-05T13:26:00Z 2003-12-05T13:30:00Z 2003-12-05T13:30:00Z 3 615 3507 29 7 4306 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

24 üncü Birleşim

4 Aralık 2003 Perşembe

 

 

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak beş oturum yaptı.

 

İzmir Milletvekili Nükhet Hotar Göksel, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkının Türkiye Büyük Millet Meclisince kabulünün 69 uncu yıldönümüne,

Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Öğretmenler Günü münasebetiyle, öğretmenlerin meslekî ve ekonomik sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere,

Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Gününe,

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

 

 

Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 55 milletvekilinin:

Türkbank ihalesi sürecinde malın satımında ve değerinde fesat oluşturacak ilişki ve görüşmelere girdikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 205 inci maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan A. Mesut Yılmaz ve Devlet eski Bakanı Güneş Taner (9/6),

Bakanlığı sırasında enerji ve doğalgaz anlaşmalarında Türkiye aleyhine anlaşma ve uygulamaların yapılmasına yol açtığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 205 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer ile ayrıca, bakanlıkları sırasında DSİ Genel Müdürlüğünde usulsüz uygulamalara onay verdikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 ve 366 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanları Mustafa Cumhur Ersümer ve Zeki Çakan (9/7),

Haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Anayasanın 100 üncü maddesine göre, en geç bir ay içinde olmak üzere, Meclis soruşturması önergelerinin, Danışma Kurulunca tespit edilecek görüşülme gününün Genel Kurulun onayına sunulacağı açıklandı.

 

Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit’in (6/737),

Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun (6/826),

Esas numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu, soruların geri verildiği bildirildi.

 

Norveç Parlamentosu Dışişleri Komitesi Başkanı Thorbjorn Jegland’ın TBMM Dışişleri Komisyonu heyetini, Norveç’e,

Bulgaristan Ulusal Meclisi Dış Politika, Savunma ve Güvenlik Komisyonu Başkanının, TBMM Dışişleri Komisyonu heyetini, Bulgaristan’a,

Resmî davetlerine icabet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkereleri, kabul edildi.

 

Daha önce gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve Genel Kurulda okunmuş bulunan; Devlet eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin Özkan ile Devlet eski Bakanı Recep Önal hakkındaki (9/3) esas numaralı Meclis soruşturması önergesi ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanları Mustafa Cumhur Ersümer ile Zeki Çakan hakkında aynı mahiyetteki (9/4) ve (9/7) esas numaralı; eski Başbakan A. Mesut Yılmaz ile Devlet eski Bakanı Güneş Taner hakkında aynı mahiyetteki (9/5) ve (9/6) esas numaralı Meclis soruşturması önergelerinin ise birleştirilerek, gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmının 1, 2 ve 3 üncü sıralarında yer almasına ve Anayasanın 100 üncü maddesi gereğince soruşturma açılıp açılmayacağı hususundaki öngörüşmelerinin 9.12.2003 Salı günkü birleşimde yapılmasına, bu birleşimde sözlü sorular ile diğer denetim konularının görüşülmemesine ve bu işlerin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılmasının Genel Kurulun onayına sunulmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi, kabul edildi.

 

 

Genel Kurulu ziyaret eden Romanya Cumhurbaşkanı Ion Iliescu ve beraberindeki heyete Başkanlıkça "Hoşgeldiniz" denildi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin (1/523) (S. Sayısı: 152),

Kanun Tasarılarının görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden, ertelendi.

3 üncü sırasında bulunan, Petrol Piyasası Kanunu Tasarısının (1/691) (S.Sayısı: 288), yapılan görüşmelerden sonra, kabul edilip, kanunlaştığı açıklandı.

 

9 Aralık 2003 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 22.46’da son verildi.

 

 

                       

 

 

 

 

 

             Nevzat PAKDİL

     Başkanvekili

 

                       

 

 

 

 

 

Suat KILIÇ              Türkân MİÇOOĞULLARI

            Samsun                  İzmir

Kâtip Üye         Kâtip Üye

 

 

 

                       

 

 

                       

 

             Mevlüt AKGÜN

          Karaman

        Kâtip Üye