Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 1 2003-12-04T13:00:00Z 2003-12-04T13:01:00Z 2003-12-04T13:01:00Z 5 765 4362 36 8 5356 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

23 üncü Birleşim

3 Aralık 2003 Çarşamba

 

 

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak iki oturum yaptı.

 

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Erciyes Üniversitesinin 25 inci kuruluş yıldönümüne,

Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün, Ermenek’te bir maden ocağında meydana gelen grizu patlamasına, bundan sonrası için alınması gereken emniyet tedbirlerine ve bölgenin ulaşım sorunlarına,

İzmir Milletvekili Türkân Miçooğulları, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 69 uncu yıldönümüne,

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

 

Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar ve 27 milletvekilinin, temel ve koruyucu sağlık hizmetlerinin mevcut durumunun araştırılarak düzeltilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi (10/149),

Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 milletvekilinin, Irak’la yapılan petrol ve fueloil karşılığı akaryakıt ticaretiyle ilgili bazı iddiaların araştırılması (10/150),

Amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna düşen 1 üyeliğe, Grubunca aday gösterilen Hakkâri Milletvekili Mustafa Zeydan seçildi.

 

 

 

 

 

 

Gündemin “Sözlü Sorular” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan             (6/306) esas numaralı soruya, Sağlık Bakanı Recep Akdağ;

6 ncı sırasında bulunan            (6/317) esas numaralı soruya, Devlet Bakanı Mehmet Aydın;

7 nci sırasında bulunan                        (6/318),

11 inci                   “                     “                       (6/322),

Esas numaralı sorulara, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım;

8 inci sırasında bulunan                        (6/319),

9 uncu                “                     “                       (6/320),

Esas numaralı sorulara, Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik,

Cevap verdi; (6/306), (6/318), (6/319), (6/320), (6/322) esas numaralı soru sahipleri de karşı görüşlerini açıkladı.

 

2 nci sırasında bulunan             (6/308) esas numaralı soru, üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından yazılı soruya çevrildi, soru sahibi de görüşlerini açıkladı.

 

3 üncü sırasında bulunan             (6/314),

4 üncü     “            “            (6/315),

5 inci                         “                     “                       (6/316),

              10 uncu                “                     “                       (6/321),

12 nci                  “                     “                       (6/325),

13 üncü                “                       “                       (6/326),

14 üncü                “                     “                       (6/327),

Esas numaralı sorular, ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, ertelendi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin (1/523) (S. Sayısı: 152),

Kanun Tasarılarının görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden, ertelendi.

 

 

 

 

 

 

3 üncü sırasında bulunan ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen Millî Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 31.7.2003 tarihli ve 4967 sayılı Kanunun (1/658) (S. Sayısı: 277),

4 üncü sırasında bulunan, İmar Kanunu ile İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/624) (S. Sayısı: 267) ,

Yapılan görüşmelerden sonra;

 

5 inci sırasında bulunan, Akdeniz’de Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Hareketleri ve Bertarafından Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Protokolünün (1/406) (S. Sayısı: 94’e 1 inci Ek),

6 ncı sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Kültür Merkezleri Kurulması ve Bu Merkezlerin Faaliyeti Hakkında Anlaşmanın (1/537) (S. Sayısı: 212),

7 nci sırasında bulunan, Batı Avrupa Birliği, Ulusal Temsilciler ve Uluslararası Görevlilerin Statüsü Hakkında Anlaşmanın, Türkiye Tarafından Batı Avrupa Silahlanma Örgütü Faaliyetleri ile İlgili Olarak Uygulanması ve Buna İlişkin Mektupların (1/379) (S. Sayısı: 216),

8 inci sırasında bulunan, Birleşmiş Milletler Hazır Barış Gücü Düzenlemeleri Sistemine Katkılar Hakkında Türkiye Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Arasında Ortak Niyet Beyanının (1/429) (S. Sayısı: 217),

9 uncu sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının (1/447) (S. Sayısı: 218),

10 uncu sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Karşılıklı Kalite Güvence Hizmetlerine İlişkin Anlaşmanın (1/476) (S. Sayısı: 219),

11 inci sırasında bulunan, Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi, İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesinin (1/469) (S. Sayısı: 238),

12 nci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Doğal Afetlere Karşı Türk-Yunan Ortak Görev Gücü Kurulmasına İlişkin Protokolün (1/484) (S. Sayısı: 239),

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarılarının, görüşmelerini müteakiben yapılan açıkoylamalardan sonra;

 

Kabul edilip, kanunlaştıkları açıklandı.

 

 

 

 

 

 

 

4 Aralık 2003 Perşembe günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 19.27’de son verildi.

 

                       

 

 

 

 

 

 

             Nevzat PAKDİL

     Başkanvekili

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Suat KILIÇ               Ahmet KÜÇÜK

            Samsun         Çanakkale

Kâtip Üye         Kâtip Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Türkân MİÇOOĞULLARI

                İzmir

        Kâtip Üye