Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 3 2003-12-03T13:37:00Z 2003-12-03T13:40:00Z 2003-12-03T13:40:00Z 3 618 3526 29 7 4330 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

22 nci Birleşim

2 Aralık 2003 Salı

 

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak iki oturum yaptı.

 

Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün’ün,

İstanbul Milletvekili Lokman Ayva’nın,

Dünya Özürlüler Günü münasebetiyle, ülkemizdeki engellilerin sağlık, eğitim ve istihdam sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmalarına, Devlet Bakanı Güldal Akşit,

Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek’in, İstanbul’daki terörist bombalama olaylarını gerçekleştiren kişilerden bazılarının Bingöllü olması nedeniyle iç ve dış basının bu ili suç merkezi olarak lanse etmesi karşısında Bingöl halkının üzüntülerini dile getiren gündemdışı konuşmasına da İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu,

Cevap verdi.

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 5001 Sayılı Kanunun bir daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 21 inci sırasında yer alan 267 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 4 üncü sırasına, 4 üncü sırasında yer alan 94’e 1 inci ek sıra sayılı, 5 inci sırasında yer alan 212 sıra sayılı, 6 ncı sırasında yer alan 216 sıra sayılı, 7 nci sırasında yer alan 217 sıra sayılı, 8 inci sırasında yer alan 218 sıra sayılı, 9 uncu sırasında yer alan 219 sıra sayılı, 10 uncu sırasında yer alan 238 ve 11 inci sırasında yer alan 239 sıra sayılı kanun tasarılarının, bu kısmın 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci sıralarına, 42 nci sırasında yer alan 288 sıra sayılı kanun tasarısının ise 13 üncü sırasına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; bugünkü birleşimde, gündemin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmının 1 inci ve 9 uncu sırasındaki işlerin birlikte yapılacak görüşmelerinin bitimine kadar, 3.12.2003 Çarşamba günkü birleşimde ise 239 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin bitimine kadar, 4.12.2003 Perşembe günkü birleşimde de 288 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin bitimine kadar çalışma sürelerinin uzatılmasının Genel Kurulun onayına sunulmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi, kabul edildi.

 

Gündemin “Sözlü Sorular” kısmının:

1 inci sırasında bulunan (6/288) esas numaralı soruya, Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik,

4 üncü                       “                       “                       (6/300),

5 inci                       “                       “                       (6/301),

10 uncu     “            “            (6/310),

Esas numaralı sorulara, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen,

6 ncı sırasında bulunan (6/304) esas numaralı soruya, Devlet Bakanı Mehmet Aydın,

7 nci                        “                       “                       (6/305) esas numaralı soruya, Devlet Bakanı Güldal Akşit,

Cevap verdi; (6/288), (6/300), (6/301), (6/305), (6/310), esas numaralı soruların sahipleri de karşı görüşlerini açıkladılar.

2 nci sırasında bulunan (6/291),

3 üncü     “            “            (6/298),

Esas numaralı sorular, üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından yazılı soruya çevrildi, soru sahibi de görüşlerini açıkladı.

 

8 inci sırasında bulunan                        (6/306),

9 uncu                       “                       “                       (6/308),

Esas numaralı sorular, ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, ertelendi.

 

Gündemin, “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmının 1 inci ve 9 uncu sıralarında bulunan ve birleştirilerek görüşülmesi kabul edilen:

Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar ve 26 milletvekilinin, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararına çalışan vakıf, dernek gibi kuruluşlarda bağış adı altında toplanan malî kaynağın araştırılması,

İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 100 milletvekilinin, kamu vakıfları ile kamu bünyesinde kurulu dernek ve yardımlaşma sandıkları konusunun araştırılarak, bu oluşumlardan kaynaklanan sorunların çözümü için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi,

Amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerinin (10/12) , (10/28) yapılan öngörüşmelerden sonra, kabul edildiği açıklandı.

Kurulacak komisyonun :

12 üyeden teşekkül etmesi,

Çalışma süresinin, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimi tarihinden başlamak üzere, üç ay olması,

Gerektiğinde Ankara dışında da çalışması,

Kabul edildi.

 

3 Aralık 2003 Çarşamba günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 18,32’de son verildi.

 

                       

 

 

             Nevzat PAKDİL

     Başkanvekili

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

Suat KILIÇ              Türkân MİÇOOĞULLARI

            Samsun                  İzmir

Kâtip Üye         Kâtip Üye