Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 2 2004-01-22T10:32:00Z 2003-11-21T12:02:00Z 2003-11-21T12:02:00Z 3 540 3083 25 6 3786 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

21 inci Birleşim

20 Kasım 2003 Perşembe

 

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak üç oturum yaptı.

 

Oturum Başkanı, TBMM Başkanvekili İsmail Alptekin, 20 Kasım 2003 Perşembe günü, İstanbul’da, iki ayrı yerde meydana gelen bombalama olaylarında hayatını kaybedenlere Cenabı Hakk’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve yaralananlara da acil şifalar dileyen bir konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Cemil Çiçek, İstanbul’da iki ayrı yerde meydana gelen bombalama olaylarına ve sonrasındaki gelişmelere ilişkin gündemdışı açıklamada bulundu; AK Parti Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal Grupları adına, Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir de şahsı adına aynı konuda görüşlerini belirttiler.

 

 

Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 21 milletvekilinin, devlet iç borçlanma senetlerinin halka arzıyla ilgili bazı iddiaların araştırılması (10/144),

Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve 27 milletvekilinin, TÜBİTAK’la ilgili malî ve idarî konulardaki bazı iddiaların araştırılması (10/145),

Sinop Milletvekili Engin Altay ve 29 milletvekilinin, kıyı balıkçılığındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi (10/146),

Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 64 milletvekilinin, Millî Eğitim Bakanlığındaki atama, yer değiştirme ve görevde yükselme uygulamalarıyla ilgili iddiaların araştırılması (10/147),

 

 

 

 

 

Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 22 milletvekilinin, töre cinayetleri görünümündeki kadına yönelik şiddet hareketlerinin nedenlerinin araştırılarak engelleyici önlemlerin belirlenmesi (10/148),

 

Amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri;

 

İstanbul Milletvekili Hüseyin Besli ve 58 milletvekilinin, Türkbank ihalesi sürecinde malın satımında ve değerinde fesat oluşturacak ilişki ve görüşmelere girdikleri ve bu fiillerinin Türk Ceza Kanununun 205 inci maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan A. Mesut Yılmaz ve Devlet eski Bakanı Güneş Taner haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergelesi (9/5);

 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu, Meclis araştırması önergelerinin gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı, Meclis soruşturması önergesinin, Anayasanın 100 üncü maddesinde ifade olunan “Meclis, bu istemi en geç bir ay içinde görüşür ve karara bağlar” hükmü uyarınca görüşülme gününe dair Danışma Kurulu önerisinin, daha sonra Genel Kurulun onayına sunulacağı, açıklandı.

 

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin (1/523) (S. Sayısı: 152),

Kanun Tasarılarının görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden;

 

 

3 üncü sırasında bulunan, Millî Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 31.7.2003 tarihli ve 4967 sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresinin (1/658) (S. Sayısı: 277),

4 üncü sırasında bulunan, Akdeniz’de Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Hareketleri ve Bertarafından Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının (1/406) (S. Sayısı: 94’e 1 inci Ek),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından;

 

Ertelendi.

 

 

 

2 Aralık 2003 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 18.35’te son verildi.

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

               İsmail ALPTEKİN

     Başkanvekili

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

               Enver YILMAZ Yaşar TÜZÜN

                Ordu               Bilecik

Kâtip Üye         Kâtip Üye