TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

20 nci Birleşim

19 Kasım 2003 Çarşamba

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak üç oturum yaptı.

 

İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, geçtiğimiz hafta İstanbul’da iki ayrı sinagogda meydana gelen bombalama olaylarına ve sonrasındaki gelişmelere ilişkin gündemdışı açıklamada bulundu; CHP İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Ziyaeddin Akbulut Grupları adına, Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir de şahsı adına aynı konuda görüşlerini belirttiler.

 

Mardin Milletvekili Mehmet Beşir Hamidi, Mardin’in düşman işgalinden kurtarılış yıldönümüne; ilin, tarihî, ve sosyal özellikleri ile ekonomik sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere,

Erzurum Milletvekili Muzaffer Gülyurt, bilimsel diş hekimliğinin 95 inci kuruluş yıldönümüne ve Ağız ve Diş Sağlığı Haftasına,

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

 

İzmir Milletvekili Vezir Akdemir’in, gençliğin sorunlarına, işsizlik problemine ve gelecekten beklentilerine ilişkin gündemdışı konuşmasına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin cevap verdi.

 

İtalya Milletvekilleri Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanlığındaki heyetin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin konuğu olarak resmî temaslarda bulunmak üzere ülkemizi ziyaretinin uygun bulunduğuna ilişkin Başkanlık tezkeresi ile,

 

Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 20 milletvekilinin, mülkî amirlerin aslî görevlerine yeterli zaman ayıramamalarının nedenlerinin (10/142),

Bursa Milletvekili Zafer Hıdıroğlu ve 26 milletvekilinin, bedelsiz tahsis edilen kamuya ait gayrimenkullerin tespiti, tahsis şartları ve tahsis amaçlarına uygun kullanılıp kullanılmadığının (10/143),

Araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına,

İzmir Milletvekili Nükhet Hotar Göksel’in Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyeliğinden çekildiğine,

İlişkin önergeleri,

Genel Kurulun bilgisine sunuldu; Meclis araştırması önergelerinin gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı

 

Avrupa Birliği Uyum Komisyonunda açık bulunan ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna düşen 1 üyeliğe, Grubunca aday gösterilen Batman Milletvekili Afif Demirkıran seçildi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin (1/523) (S. Sayısı: 152),

Kanun Tasarılarının görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden, ertelendi.

 

3 üncü sırasında bulunan, Karayolları Genel Müdürlüğünce Yapılacak Bölünmüş Yol İnşasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Kanun Tasarısının (1/687) (S. Sayısı: 276), görüşmeleri tamamlanarak yapılan oylamadan sonra,

4 üncü sırasında bulunan, 2003 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/698) (S.Sayısı: 280), yapılan açıkoylamadan sonra,

Kabul edilip, kanunlaştıkları açıklandı.

 

20 Kasım 2003 Perşembe günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 21.21’de son verildi.

 

 

 

 

                                                                               

 

                                                                İsmail ALPTEKİN

                                                                     Başkanvekili

 

                           

 

 

 

 

 

              Enver YILMAZ                                                                               Yaşar TÜZÜN

                       Ordu                                                                                              Bilecik

                   Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye