Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 1 2004-01-20T12:51:00Z 2003-11-21T12:04:00Z 2003-11-21T12:04:00Z 4 816 4655 38 9 5716 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

19 uncu Birleşim

18 Kasım 2003 Salı

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak iki oturum yaptı.

 

Oturum Başkanı, TBMM Başkanvekili İsmail Alptekin, 15 Kasım 2003 Cumartesi günü, İstanbul’da, iki ayrı sinagog önünde meydana gelen patlamalarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve yaralananlara da acil şifalar dileyen bir konuşma yaptı.

 

Tekirdağ Milletvekili Tevfik Ziyaeddin Akbulut’un, Tekirdağ İlinin düşman işgalinden kurtarılışının 81 inci yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşmasına, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu,

Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik’in, Şanlıurfa İlinin eğitim ve öğretimle ilgili sorunlarına ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşmasına, Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik,

Cevap verdi.

 

Tokat Milletvekili Resul Tosun, sosyal dayanışmaya ve sivil toplum örgütlerinin bu konudaki faaliyetlerine ilişkin gündemdışı bir kanuşma yaptı.

 

Devlet eski Bakanı Ramazan Mirzaoğlu hakkında Meclis soruşturması açılması amacıyla Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan ön inceleme raporunun Başbakanlıkça TBMM Başkanlığına intikal ettirildiğine, Anayasanın 100 üncü maddesine göre Meclis soruşturması açılmasının TBMM üye tamsayısının en az onda 1’inin vereceği önergeyle istenebileceğine, böyle bir önerge olmadan Başkanlığın söz konusu dosyalarla ilgili bir işlemi resen yürütmesinin mümkün bulunmadığına, daha önce yapılan uygulamalar doğrultusunda konunun Genel Kurula sunulmasına ve anılan dosyaların milletvekillerinin tetkik ve takdirlerine açılmasının uygun mütalaa edildiğine ilişkin Başkanlık tezkeresi, Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

 

 

Dışişleri Komisyonu Başkanlığının, gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 5 inci sırasında yer alan, (1/285) esas numaralı Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının, yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona geri verilmesine ilişkin tezkeresi okundu, bir defaya mahsus olmak üzere, tasarının Komisyona geri verildiği açıklandı.

 

İstanbul Milletvekili Hüseyin Besli ve 63 milletvekilinin:

Bakanlıkları sırasında ilgili kuruluşların raporlarının gereğinin yapılmasını geciktirerek ve gerekli tedbirleri zamanında almayarak görevlerini yerine getirmemek suretiyle Türkiye Halk Bankasının zarara uğramasına sebep oldukları, usulsüz işlemlerin yapılmasına imkân sağladıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 uncu maddesinin ikinci fıkrasına uyduğu iddiasıyla Devlet eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin Özkan ile Devlet eski Bakanı Recep Önal (9/3),

Doğalgaz alım anlaşmalarında devlet alım satımına fesat karıştırdığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 205 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer ile ayrıca bakanlıkları sırasında uyguladıkları yanlış ve usulsüz enerji politikalarında ilgili kurum ve kuruluşların uyarılarını dikkate almayarak kamuyu zarara uğrattıkları ve bu suretle görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma fiillerini işledikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 uncu maddesinin ikinci fıkrasına ve 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanları Mustafa Cumhur Ersümer ve Zeki Çakan (9/4),

Haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Anayasanın 100 üncü maddesinde ifade olunan “Meclis, bu istemi en geç bir ay içinde görüşür ve karara bağlar” hükmü uyarınca önergelerin görüşülme gününe dair Danışma Kurulu önerisinin, daha sonra Genel Kurulun onayına sunulacağı açıklandı.

 

Kars Milletvekili Selami Yiğit’in, (6/758),

Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, (6/800),

Esas numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; soruların geri verildiği bildirildi.

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın:

Birleşik Arap Emirliklerine,

İtalya’ya,

Almanya’ya,

Yaptığı resmî ziyaretlere katılması uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkereleri, kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

(8/4) esas numaralı, hükümetin Irak politikasıyla ilgili Anayasanın 92 nci maddesi gereğince talepleri ve sonuçları konusunda genel görüşme önergesinin öngörüşmesinin Genel Kurulun 18.11.2003 Salı günkü birleşiminde yapılmasına ve görüşmenin bitmemesi durumunda görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhuriyet Halk Parti Grubu önerisinin, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edilmediği,

 

Genel Kurulun 19 Kasım 2003 Çarşamba günkü (yarın) birleşiminde, sözlü soruların görüşülmemesine, gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 41 inci sırasında yer alan 280 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 4 üncü sırasına, 40 ıncı sırasında yer alan 277 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 5 inci sırasına alınmasına, bu birleşimde gündemin 5 inci sırasına kadar olan işlerin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin AK Parti Grubu önerisinin, kabul edildiği,

Açıklandı.

 

Dilekçe Komisyonunda açık bulunan ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna düşen 1 üyeliğe, Grubunca aday gösterilen Bursa Milletvekili Abdulmecit Alp seçildi.

 

Gündemin “Sözlü Sorular” kısmının 1 inci sırasında bulunan (6/286) ve 2 nci sırasında bulunan (6/288) esas numaralı sorular, üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından, yazılı soruya çevrildi; soru sahipleri de görüşlerini açıkladı.

 

19 Kasım 2003 Çarşamba günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 19.04’te son verildi.

 

 

                       

 

               İsmail ALPTEKİN

     Başkanvekili

 

 

 

 

 

               Enver YILMAZ Yaşar TÜZÜN

                Ordu               Bilecik

Kâtip Üye         Kâtip Üye