Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 4 2003-11-14T11:40:00Z 2003-11-14T11:44:00Z 2003-11-14T11:44:00Z 2 421 2401 20 4 2948 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

18 inci Birleşim

13 Kasım 2003 Perşembe

 

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak üç oturum yaptı.

 

İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek, Türk sinemasının 89 uncu yıldönümüne ve 14 Kasım Sinema Gününe,

Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu, Düzce’de meydana gelen deprem afetinin 4 üncü yıldönümünde, Düzce’deki sosyal ve ekonomik durum ile alınması gereken önlemlere,

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu’nun, Beykoz İlçesinin sorunlarına ve özelleştirme kapsamında bulunan Beykoz Deri ve Kundura Fabrikasında yaşanmakta olan son gelişmelere ilişkin gündemdışı konuşmasına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü, cevap verdi.

 

Çorum Milletvekili Murat Yıldırım ve 25 milletvekilinin, Çorum İlinin turizm potansiyelinin değerlendirilerek, Hitit Uygarlığının tanıtımı için (10/140),

Samsun Milletvekili Mehmet Kurt ve 20 milletvekilinin, Samsun İlinin ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak (10/141),

Alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması,

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri; İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç’un, hükümetin Irak politikasıyla ilgili Anayasanın 92 nci maddesi gereğince talepleri ve sonuçları konusunda genel görüşme (8/4)

Açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerinin gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

(10/8, 48) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının süre uzatımına ilişkin tezkeresi okundu; daha önce verilen 3 aylık çalışma süresini doldurması nedeniyle, İçtüzüğün 105 inci maddesine göre, komisyona 1 aylık kesin süre verildiği bildirildi.

Slovenya Ulusal Meclisinin, TBMM Dışişleri Komisyonu üyelerinden oluşan bir heyeti Slovenya’ya resmî davetine icabet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi, kabul edildi.

 

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin (1/523) (S. Sayısı: 152),

Kanun Tasarılarının görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden, ertelendi.

 

3 üncü sırasında bulunan, Karayolları Genel Müdürlüğünce Yapılacak Bölünmüş Yol İnşasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Kanun Tasarısının (1/687) (S. Sayısı: 276) tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, 1 inci maddesi üzerinde bir süre görüşüldü.

 

 

18 Kasım 2003 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 19.04’te son verildi.

 

 

 

 

   Yılmaz ATEŞ

     Başkanvekili

 

                       

 

 

 

 

 

 

             Mevlüt AKGÜN             Mehmet DANİŞ

          Karaman         Çanakkale

Kâtip Üye         Kâtip Üye