TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

17 nci Birleşim

12 Kasım 2003 Çarşamba

 

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak üç oturum yaptı.

 

Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Tekelin özelleştirilmesinin yaratacağı sorunlara ve çalışanlarına yönelik zorunlu emeklilik uygulamalarına,

Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, Gökçeada’da deniz ulaşımında meydana gelen aksaklıklara ve ulaşım sorunlarının çözümlenemeyişinin insan sağlığına etkilerine,

İlişkin gündemdışı konuşmalarına, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, cevap verdi.

 

Erzurum Milletvekili İbrahim Özdoğan, Kaçkarların turizme açılmasının önemine ilişkin gündemdışı bir konuşma yaptı.

 

İstanbul Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek ve 20 milletvekilinin, Diyarbakır Cezaeviyle ilgili bazı iddiaların araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, (6/303) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi okundu; sorunun geri verildiği bildirildi.

 

Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’in, Türkiye-İran Ortak Ticaret Komitesi İkinci Dönem Toplantısına katılmak üzere İran’a yaptığı resmî ziyarete katılması uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi,

 

 

 

 

Genel Kurulun 12 Kasım 2003 Çarşamba günkü (bugün) birleşiminde; sözlü soruların görüşülmemesine, gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 37 nci sırasında yer alan 271 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 4 üncü sırasına, daha önce gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve bastırılarak dağıtılan 276 sıra sayılı kanun tasarısının 48 saat geçmeden gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 5 inci sırasına alınmasına ve bu birleşimde, çalışma süresinin gündemin 5 inci sırasına kadar olan işlerin bitimine kadar uzatılmasına ilişkin AK Parti Grubu önerisi, yapılan görüşmelerden sonra,

Kabul edildi.

 

Kocaeli Milletvekili Osman Pepe ve 23 milletvekilinin, İzmit Büyükşehir Belediyesi Kentsel ve Endüstriyel Su Temin Projesi ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi üzerine kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporunun (10/4) (S. Sayısı: 265) önceki birleşimde başlanılan genel görüşmesi tamamlandı.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin (1/523) (S. Sayısı: 152),

Kanun Tasarılarının görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden, ertelendi.

 

3 üncü sırasında bulunan, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının (1/686) (S. Sayısı: 275),

4 üncü sırasına alınan, İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/654) (S. Sayısı: 271),

 

Yapılan görüşmelerinden sonra, kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı.

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Kasım 2003 Perşembe günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 23.29’da son verildi.

                                                                               

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

                                                                    Yılmaz ATEŞ

                                                                     Başkanvekili

 

                           

 

                           

 

 

 

 

                           

 

              Mehmet DANİŞ                                                                             Mevlüt AKGÜN      

                   Çanakkale                                                                                        Karaman

                   Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye