Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 1 2003-11-06T14:09:00Z 2003-11-06T14:09:00Z 2003-11-06T14:09:00Z 4 592 3380 28 6 4150 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

14 üncü Birleşim

5 Kasım 2003 Çarşamba

 

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak iki oturum yaptı.

 

Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, muhtarların sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmasına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin cevap verdi.

Kars Milletvekili Zeki Karabayır, Kars’ın düşman işgalinden kurtarılışının 83 üncü,

Tekirdağ Milletvekili Erdoğan Kaplan, Tekirdağ İli Saray İlçesinin düşman işgalinden kurtarılışının 81 inci,

Yıldönümlerine ilişkin gündemdışı birer kanuşma yaptılar.

 

Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 24 milletvekilinin, bireysel silahlanmanın nedenlerinin ve boyutlarının ortaya konularak (10/133),

Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 milletvekilinin, vergi kayıp ve kaçaklarının araştırılarak etkin vergilendirmenin sağlanması için (10/134),

Alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Vehbi Zeki Serter’in resmî davetine icabetle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin 20 nci kuruluş yıldönümü kutlamalarına TBMM Başkanını temsilen TBMM Başkanvekili İsmail Alptekin’in katılmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi, kabul edildi.

 

Orman köylülerinin sorunlarının araştırılarak orman köylerinin kalkındırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/69-118) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu üyeliklerine gruplarınca aday gösterilen milletvekilleri seçildiler. Başkanlıkça, komisyonun başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yapmak üzere toplanacakları gün, saat ve yere ilişkin duyuruda bulunuldu.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan, 19.6.1994 Tarih ve 544 Sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname; Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/224, 1/361) (S.Sayısı: 272) görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından;

 

2 nci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında (1/521) (S. Sayısı: 146),

3 üncü sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin (1/523) (S. Sayısı: 152),

Kanun Tasarılarının görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden,

 

Ertelendi.

 

4 üncü sırasında bulunan, Kuzey Atlantik Antlaşmasına Romanya’nın (1/614) (S. Sayısı: 227),

5 inci sırasında bulunan, Kuzey Atlantik Antlaşmasına Slovenya Cumhuriyetinin (1/616) (S. Sayısı: 229),

6 ncı sırasında bulunan, Kuzey Atlantik Antlaşmasına Letonya Cumhuriyetinin (1/617) (S. Sayısı: 230),

7 nci sırasında bulunan, Kuzey Atlantik Antlaşmasına Litvanya Cumhuriyetinin (1/618) (S. Sayısı: 231),

8 inci sırasında bulunan, Kuzey Atlantik Antlaşmasına Slovak Cumhuriyetinin (1/619) (S.Sayısı: 232),

9 uncu sırasında bulunan, Kuzey Atlantik Antlaşmasına Estonya Cumhuriyetinin (1/620) (S.Sayısı: 233),

Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarlarının, görüşmelerini müteakiben elektronik cihazla yapılan açıkoylamalardan sonra,

10 uncu sırasında bulunan, Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun, (1/660) (S.Sayısı: 274) yapılan görüşmelerinden sonra,

 

Kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı.

 

İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar, Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün’ün, şahsına sataşması nedeniyle, bir konuşma yaptı.

 

6 Kasım 2003 Perşembe günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 20.46’da son verildi.

 

 

 

 

 

 

  SadıkYAKUT

     Başkanvekili

 

                       

 

 

 

 

 

              Ahmet KÜÇÜK   Suat KILIÇ

        Çanakkale             Samsun

Kâtip Üye         Kâtip Üye

 

 

 

 

 

             Mevlüt AKGÜN

          Karaman

        Kâtip Üye