TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

9 uncu Birleşim

21 Ekim 2003 Salı

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak iki oturum yaptı.

 

Kocaeli Milletvekili Salih Gün’ün, ikinci ve üçüncü futbol ligindeki spor kulüplerinin içinde bulundukları ekonomik sorunlara ilişkin gündemdışı konuşmasına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin cevap verdi.

 

Uşak Milletvekili Ahmet Çağlayan, Uşak İlinin genel problemlerine ve alınması gereken önlemlere,

Tokat Milletvekili İbrahim Çakmak, Kelkit Vadisi Projesinin son durumuna ve önemine,

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

 

Konya Milletvekili Atilla Kart ve 69 milletvekilinin, Seydişehir Eti Alüminyum Tesislerinin modernizasyonu ve özelleştirilmesi konusunda (10/129),

Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit ve 30 milletvekilinin, Hazar Gölündeki çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/130),

Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu’nun, belirtilen sebep ve süreyle izinli sayılmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi,

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın İtalyan düşünce kuruluşu Ambrosetti tarafından düzenlenen foruma katılmak üzere İtalya’ya yaptığı resmî ziyarete katılması uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi,

Genel Kurulun 21.10.2003 Salı günkü (bugün) birleşiminde; sözlü soruların görüşülmemesine, gündemin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmının 1 inci sırasında yer alan (10/10), 2 nci sırasında yer alan (10/11), 17 nci sırasında yer alan (10/36), 20 nci sırasında yer alan (10/39) esas numaralı Meclis araştırması önergeleri ile daha önce görüşmelerinin bu birleşimde yapılması kararlaştırılan 105 inci sıradaki (10/127) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin öngörüşmelerinin birleştirilerek yapılmasına; “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 37 nci sırasında yer alan 250 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 3 üncü sırasına alınmasına ve bu birleşimde kanun tasarı ve tekliflerinin de görüşülerek çalışma süresinin 17 nci sıraya kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar uzatılmasına; daha önce 15.10.2003 tarihli gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve dağıtılmış bulunan 266 sıra sayılı (10/9) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporunun ise gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmında yer almasına ve görüşmelerinin 30.10.2003 Perşembe günkü birleşimde yapılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi,

Kabul edildi.

 

Dışişleri Komisyonunda açık bulunan ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna düşen 1 üyeliğe, Grubunca aday gösterilen Siirt Milletvekili Öner Ergenç seçildi.

 

İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 20 milletvekilinin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun İmar Bankası yönetimine el konulması sürecindeki sorumluluğunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi (10/127),

Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu ve 24 milletvekilinin, Pamukbankın Tasarruf  Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmesiyle ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi (10/10),

Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu ve 22 milletvekilinin, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen bankalar ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun faaliyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi (10/11),

İzmir Milletvekili Ali Rıza Bodur ve 27 milletvekilinin, Tarişbankın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devrinin ve satışının araştırılması (10/36),

Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 21 milletvekilinin, bankacılık ve finans sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak, sağlıklı bir yapı ve işleyişe kavuşturulması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi (10/39),

Amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerinin, birleştirilerek yapılan öngörüşmelerinden sonra, kabul edildiği açıklandı.

 

Kurulacak komisyonun:

 

12 üyeden teşekkül etmesi,

Çalışma süresinin, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimi tarihinden başlamak üzere, 3 ay olması,

Gerektiğinde Ankara dışında da çalışması,

Kabul edildi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin (1/523) (S. Sayısı: 152),

Kanun Tasarılarının görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden, ertelendi.

 

3 üncü sırasına alınan, Nüfus Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/645) (S. Sayısı: 250) yapılan görüşmelerinden sonra, kabul edilip kanunlaştığı açıklandı.

 

 

 

 

 

4 üncü sırasına alınan, Akdenizde Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Hareketleri ve Bertarafından Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının görüşmeleri (1/406) (S. Sayısı: 94’e 1 inci Ek) Dışişleri Komisyonu yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından ertelendi.

 

Alınan karar gereğince görüşülecek diğer kanun tasarılarının görüşmelerinde de aynı komisyon görevli olduğundan ve komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, 22 Ekim 2003 Çarşamba günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 19.20’de son verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                İsmail ALPTEKİN

                                                                     Başkanvekili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Enver YILMAZ                                                                               Yaşar TÜZÜN

                       Ordu                                                                                              Bilecik

                   Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye