TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

8 inci Birleşim

16 Ekim 2003 Perşembe

 

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak iki oturum yaptı.

 

Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç, Zonguldak İlinin sosyal ve ekonomik sorunları ile alınması gereken tedbirlere,

 

Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan, bali ve tiner kullanımı ve satışının kontrol edilmesine,

Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç, devlet güvencesine güvenerek mevduatlarını İmar Bankasında değerlendiren bankazedelerin mağduriyetlerinin önlenmesine

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

 

Devlet eski Bakanları Burhan Kara, Ramazan Mirzaoğlu, Mustafa Yılmaz, Mehmet Kocabatmaz, Tarım ve Köyişleri eski Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp ve Sağlık eski Bakanı Osman Durmuş haklarında Meclis soruşturması açılması amacıyla hazırlanan dosyalara dair Başbakanlık tezkeresiyle ilgili olarak Anayasanın 100 üncü maddesine göre Meclis soruşturması açılmasının TBMM üye tamsayısının onda 1’inin vereceği önergeyle istenebileceğine, böyle bir önerge olmadan Başkanlığın söz konusu dosyalarla ilgili bir işlemi resen yürütmesinin mümkün bulunmadığına, daha önce yapılan uygulamalar doğrultusunda konunun Genel Kurula sunulmasına ve anılan dosyaların milletvekillerinin tetkik ve takdirlerine açılmasının uygun mütalaa edildiğine ilişkin Başkanlık tezkeresi,

 

Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay ve 39 milletvekilinin, geleneksel Türk elsanatları üretici ve sanatkârlarının sorunlarının araştırılarak, elsanatlarının geliştirilmesi, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/128);

 

Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut’un, AB Uyum Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi,

Genel Kurulun bilgisine sunuldu; Meclis araştırması önergesinin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

AB Uyum Komisyonunda açık bulunan ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna düşen 1 üyelik için, Grubunca aday gösterilen Erzurum Milletvekili Muzaffer Gülyurt seçildi.

 

Gündemin "Oylaması Yapılacak İşler" kısmında bulunan, 15 Ekim 2003 tarihli 7 nci Birleşimde görüşmeleri tamamlanıp tümü üzerinde yapılan açıkoylamasında Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunmadığından bu birleşimde tekrar oya sunulan, Kuzey Atlantik Antlaşmasına Bulgaristan Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının (1/615) (S.Sayısı: 228) elektronik cihazla yapılan açıkoylamadan sonra, kabul edilip kanunlaştığı açıklandı.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin (1/523) (S. Sayısı: 152),

Kanun Tasarılarının görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden, ertelendi.

 

3 üncü sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Göç Örgütü Arasında Örgütün Türkiye’deki Hukuksal Durumu, Ayrıcalıkları ve Dokunulmazlıkları Hakkında Anlaşmanın (1/376) (S.Sayısı: 187),

 

4 üncü sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın (1/405) (S. Sayısı: 189),

 

5 inci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün (1/529) (S. Sayısı: 197),

 

6 ncı sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel ve Bilimsel Alanlarda İşbirliği Anlaşmasının (1/365) (S. Sayısı: 204),

7 nci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Federal Hükümeti Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının (1/367) (S. Sayısı: 205),

 

8 inci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Süleyman Şah Türbesi Tahkimat Projesinin Uygulanmasına İlişkin Ana Tutanağın (1/551) (S. Sayısı: 207),

 

9 uncu sırasında bulunan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin (1/377) (S. Sayısı: 203),

 

10 uncu sırasında bulunan, Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocukların Silahlı Ça-Tışmalara Dahil Olmaları Konusundaki İhtiyarî Protokolün (1/465) (S. Sayısı: 206),

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarılarının, görüşmelerini müteakiben elektronik cihazla yapılan açık oylamalardan sonra, kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı.

 

21 Ekim 2003 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 18.57’de son verildi.

 

 

 

 

                                                                               

                                                                               

 

                                                                    Yılmaz ATEŞ

                                                                     Başkanvekili

 

 

                           

 

 

                           

 

 

              Mevlüt AKGÜN                                                                             Mehmet DANİŞ       

                    Karaman                                                                                         Çanakkale

                   Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye